Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen för att ta beslut kring centrala frågor. Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen har rätt att vara närvarande vid stämman om de anmäler sitt deltagande i årsstämman.

Vid årsstämman beslutar aktieägare i Triboron International AB i centrala frågor. Exempel på sådana frågor är:

  • Fastställelse av resultat- och balansräkningar
  • Utdelning till aktieägarna
  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  • Ändringar i bolagsordningen
  • Val av revisor och principer för ersättning till bolagsledningen

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som är införda i aktieboken på avstämningsdagen och som anmäler sitt deltagande i årsstämman har rätt att vara närvarande vid stämman, antingen personligen eller via fullmakt genom ombud eller ställföreträdare.
Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämman. Inom sektionen Ägarstyrning på denna webbplats lämnas, i god tid innan kallelse till årsstämman utfärdas, upplysningar om hur aktieägarna ska gå tillväga för att få ett ärende behandlat.

Årsstämma 30 juni, 2023

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Fullmaktsformular

Triboron International AB (publ) – Optionsvillkor 2023-2027

Kommuniké från Triborons årsstämma 2023

Extra Bolagsstämma 22 maj, 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Triboron International AB

Fullmaktsformular

Triboron International AB – Styrelsens redogörelse över väsentliga händelser 13.6 ABL (2023-04-28)

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2022-04-20 – 2023-04-27

Styrelsens förslag till beslut

Protokoll EGM 22 maj 2023

Årsstämma 30 maj, 2022

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Fullmaktsformular

Valberedningen förslag till årsstämma

Rapport från Triborons årsstämma 2022

Protokoll AGM 30 maj 2022 (Executed version 2022-05-30)

Årsstämma 27 maj, 2021

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Fullmaktsformular

Fullmaktsformular (Covid-19)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2021-2025

Rapport från Triborons årsstämma 2021

Utnyttjande av teckningsoptioner kan nu ske under perioden 1 juni till 15 juni

Årsstämma 27 maj, 2020

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Fullmaktsformular

Fullmaktsformular (Covid-19)

Valberedningens förslag och motiverade yttrande inför årsstämma

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2020-2023

Villkor för teckningsoptioner 2020-2023

Rapport från Triborons årsstämma 2020

Protokoll Triboron International AB årsstämma 2020

Årsstämma 13 juni, 2019

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Fullmaktsformular

Valberedningen förslag till årsstämma

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om inrättande av incitamentsprogram 2018/2021

Rapport från Triborons årsstämma 2019

Protokoll Triboron International AB årsstämma 2019