Bolagsordning

Triboron International AB, org. nr 556939–1484

§ 1. Firma
Bolagets firma (namn) är Triboron International AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. Verksamhet
Bolaget ska direkt samt indirekt genom dotterbolag bedriva tillverkning och handel med kemiska produkter för motorer, motorindustrin och tillverkande industrier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 562 167,30 kronor och högst 2 248 669,20 kronor.

§ 5. Aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 18 738 910 och högst 74 955 640.
Bolagets aktier kan utges i två serier, serie A och serie B. Aktier av serie A och aktier av serie B kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. A aktier medför 10 röster och B aktier medför 1 röst.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och aktier av serie B, skall ägare av serie A aktier och aktier i serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission endast ge ut aktier av serie A eller aktier av serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag – i förhållande till sin andel inom aktieslaget – medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten 3 (4) att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6. Styrelse
Styrelsen består av 3 – 7 ledamöter med högst 7 suppleanter.

§ 7. Revisorer
Bolaget ska ha lägst 1 och högst 2 revisorer, med eller utan revisorssuppleant/er, eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8. Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma och extra bolagsstämma där antagande av ny bolagsordning ska beslutas ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman.

§ 9. Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och eventuell revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  • a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • b. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  • c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 8. Fastställande av styrelse- och eventuella revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101 – 1231.

§ 11. Omvandlingsförbehåll
På begäran av ägare av aktie av serie A ska aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B. Sådan begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Begäran ska ange hur många aktier som önskas omvandlas. Bolagets styrelse ska utan dröjsmål efter mottagande av skriftlig begäran om omvandling anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering har skett och anteckning i avstämningsregistret har gjorts.

§ 12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).