Rapport från Triborons årsstämma 2020

Pressmeddelande
27 maj, 2020

PRESSMEDDELANDE
Kista den 27 maj 2020

Rapport från Triborons årsstämma 2020

Triboron International AB höll på onsdagen den 27 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Andreas Börjesson.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att omvälja Kent Sander, Olle Heigard, Christian Dahl, Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Larsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Styrelsearvode ska endast utgå till Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist med 50 000 SEK vardera.

Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet 3 (4) av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Årsstämman beslutade om att inrätta ett nytt incitamentsprogram för nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 660 000 teckningsoptioner vilket vid utnyttjade till teckning av aktier motsvarar en utspädning om ca 2,5 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget per idag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningsberättigade för teckning av teckningsoptioner ska vara ett av Bolaget helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet att, i enlighet med Bolagets styrelses instruktioner och dessa villkor, överlåta sådana teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier i Bolaget tidigast 2 maj 2023 och senast 30 juni 2023. Teckningspriset per aktie ska uppgå till 150 procent av den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets Aktie under de tio (10) närmast föregående handelsdagarna före utgivandet av teckningsoptionerna, dvs årsstämman 2020.

Överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas bedömda marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). De teckningsoptioner som 4 (4) överlåts till ledande befattningshavare och nyckelpersoner till marknadspris bedöms inte innebära några skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för Bolaget eller dess dotterbolag. Alternativt, om så kan ske utan tillkommande skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för Bolaget eller dotterbolaget, kan teckningsoptioner även användas inom ramen för ett så kallat personaloptionsprogram.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket fordrar för giltighet att förslaget under denna punkt 11 biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Utgivna teckningsoptioner i Bolaget ur tidigare optionsprogram beslutat på årsstämman 2018 uppgår till totalt 1 083 000, varav 683 100 ännu inte allokerats till deltagare. Då kvarstående löptid för dessa optioner är mindre än 18 månader anser styrelsen att de lämpar sig mindre väl för fortsatt användning för incitamentsändamål och dessa kommer att makuleras. Beräknad utspädning vid full utnyttjade av allokerade teckningsoptioner från det tidigare programmet beslutat vid årsstämman 2018 tillsammans med de teckningsoptioner som nu föreslås ges ut uppgår till ca 4 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget idag.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

För ytterligare information kontakta:
Pär Krossling, VD, Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Caroline Jonsson Cederling, CFO, Triboron | 08-643 10 00 | caroline.cederling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning