Rapport från Triborons årsstämma 2019

Nyheter
13 juni, 2019

PRESSMEDDELANDE
Kista den 13 Juni 2019

Rapport från Triborons årsstämma 2019

Triboron International AB höll på torsdagen den 13 juni sin årsstämma under ordförandeskap av Andreas Börjesson.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att omvälja Kent Sander, Olle Heigard, Thomas Lindskog, Christian Dahl och Henry Sténson samt om nyval av Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Larsson valdes till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Styrelsearvode ska endast ska utgå till Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist med 50 000 SEK vardera.

Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med [Beata Lihammar] som huvudansvarig revisor i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att justera delar av villkoren i det befintliga incitamentsprogrammet enligt följande:

i) Bolagets styrelseledamöter ska omfattas av Bolagets befintliga incitamentsprogram (2018/2021) och att Magnus Larsson och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist ska erbjudas rätt att teckna teckningsoptioner i det existerande incitamentsprogrammet (2018/2021); och

ii) Tidpunkten för bestämmandet av teckningskursen för överlåtna teckningsoptioner avser 120% av värdet av Bolagets Aktie vid dagen för respektive allokering till deltagare i programmet av vederbörliga teckningsoptioner; och

iii) ”Värdet av Bolagets Aktie” ska motsvara den volymviktade genomsnittliga kursen för Bolagets Aktie under de tio närmast föregående handelsdagarna före allokering av respektive teckningsoptioner; och

iv) Av kategorierna, till vilka teckningsoptioner får överlåtas (C-level management, Specialister och Övriga), ska ”Övriga” även innefatta styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra dels kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se
Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning