Triboron publicerar investeringsmemorandum

Pressmeddelande
9 december, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 9 December 2020

Triboron publicerar investeringsmemorandum

Styrelsen för Triboron AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) annonserade den 3 december 2020 en företrädesemission (”Företrädesemissionen”) som kommer att tillföra Bolaget cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader. De likvida medel, netto efter emissionskostnader, som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas för fortsatt teknisk och affärsmässig utveckling av Triboron. I anledning därav har Bolaget upprättat ett investeringsmemorandum (”Memot”) som nu finns tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats www.triboron.com.

Triboron genomför en företrädesemission av Units, vardera bestående av en B-aktie och en teckningsoption. På avstämningsdagen erhåller alla aktieägare uniträtter, vilka antingen ska användas för att teckna Units eller säljas. Teckning sker enligt instruktioner från din bank eller värdepappersinstitut eller med den förtryckta avi som erhålls via Euroclear, eller med anmälningssedel enligt nedan.

Erbjudandet i korthet

Villkor Den som på avstämningsdagen den 10 december 2020 är registrerad som aktieägare i Triboron äger företrädesrätt att teckna Units i föreliggande nyemission i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. För varje befintlig aktie erhålls en (1) Uniträtt. Det krävs tre (3) Uniträtter för att teckna en (1) nyemitterad Unit till teckningskurs 1,50 kronor. Varje Unit består av en B-aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
Teckningskurs 1,50 kr per Unit
Emissionsbelopp 12,8 MSEK
Antal Units i erbjudandet 8 560 212
Avstämningsdag 10 december 2020
Teckningsperiod 11 december – 29 december 2020
Handel med Uniträtter 11 december – 23 december 2020
Handel med BTU 11 december 2020 fram till att de nya aktierna och teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket
Offentliggörande av utfall Preliminärt utfall offentliggörs ungefär 30 december 2020
Tecknings- och garantiåtagande Emission omfattas av tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av den totala emissionen


Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
En grupp av Triborons största aktieägare, bl a Christian Dahl Services AB, Olle Heigard, Kent Sander, Carl-Henric Svanberg, INO3 AB, Hans Stråberg, Henry Sténson och Pär Krossling, har ingått teckningsförbindelser med Triboron varigenom de förbundit sig att teckna Units för motsvarande cirka 33 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av dessa teckningsförbindelser. Därtill har Triboron träffat avtal om emissionsgaranti för resterande del av Företrädesemission som därmed är till 100 procent säkerställd. Emissionsgarantin har lämnats av en grupp investerare som förbundit sig att till samma pris som övriga investerare förvärva icke tecknade Units i Företrädesemissionen.

Memorandum
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Memot som finns tillgängligt på Triborons webbplats, www.triboron.com och Aqurat Fondkommissions webbplats www.aqurat.se.

Legal rådgivare
Synch Advokater är legal rådgivare till Triboron i samband med Företrädesemissionen.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO | +46 73 951 07 76 | caroline.cederling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning