Konsolidering av förvärvade bolag och en bra utveckling under det tredje kvartalet

Pressmeddelande
17 november, 2023

De förvärvade bolagen ingår i koncernen sedan den 1 juni, dvs 4 månader
Bred portfölj av miljöförbättrande produkter
EBITDA för det tredje kvartalet 453 KSEK

Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 28 531 (112) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 116 (-1 885) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 502 (-1 885) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,02 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 370 (-1 319) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 617 (2 409) TSEK.

9  månader: 1 januari – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 542 (276) TSEK för perioden.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (20) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 005 (-8 054) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6 687 (-8 056) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,09 (-0,16) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12 212 (-9 689) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 617 (2 409) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

VD Pär Krossling kommenterar:

Den nya koncernen uppvisar stark tillväxt också under tredje kvartalet, proforma drygt 20% jämfört med motsvarande period 2022. Om vi hade konsoliderat förvärven under januari-september 2023, hade vår omsättning uppgått till närmare 81 miljoner kronor, jämfört med ca 68 miljoner kronor under 2022.

Jag kan också med glädje konstatera det trendbrott som innebär att Triboron under det tredje kvartalet uppnådde ett positivt resultat före avskrivningar (EBITDA). Detta är en milstolpe i vår finansiella utveckling.

Vi har starkt momentum och vi bedömer att vi tar marknadsandelar i flera av våra kundsegment och geografier. Vår tillväxt binder en hel del rörelsekapital i form av kundfordringar och medför att kassaflödet generas med en eftersläpning i förhållande till resultatutvecklingen. Styrelsen utvärderar löpande bolagets långsiktiga finansiering utifrån rådande omständigheter i Sverige och vår omvärld. Efter det tredje kvartalets utgång har åtgärder vidtagits som säkerställer koncernens finansiering. Dessutom är det vår bedömning att bolaget kommer att vara kassaflödesneutralt under våren 2024 till följd av ökad försäljning samt kostnadseffektiviseringar.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023 klockan 08:00 CET.

 

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Robert Thorén, CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning