Triboron offentliggör utfall i Kvittningsemissionen, ytterligare tilldelning i Kontantemissionen samt tillträder tidigare offentliggjorda förvärv

Pressmeddelande
7 juni, 2023

Styrelsen för Triboron International AB (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ytterligare tilldelning av 394 216 aktier av serie B i den riktade nyemission av högst
41 000 000 aktier av serie B (”Kontantemissionen”) samt utfallet i den riktade kvittningsemission av högst 12 666 666 aktier av serie B (”Kvittningsemissionen”) som beslutades på en extra bolagsstämma den 22 maj 2023 i vilken samtliga 12 666 666 aktier av serie B har tecknats.

Tilldelning av ytterligare aktier i Kontantemissionen

På den extra bolagsstämman den 22 maj 2023 beslutades om en riktad kontantemission av högst 41 000 000 aktier av serie B av vilka 33 027 999 aktier, som tidigare offentliggjorts, har tilldelats den 26 maj 2023. Teckningskursen i Kontantemissionen var 0,60 kronor. Ytterligare 394 216 aktier har därefter tecknats och tilldelats, vilket innebär att det slutliga utfallet i Kontantemissionen uppgår till 33 422 215 aktier av serie B.

Tilldelning av aktier i Kvittningsemissionen

Den extra bolagsstämman den 22 maj 2023 beslutade även om en riktad nyemission av högst
12 666 666 aktier av serie B. Teckningskursen i Kvittningsemissionen var 0,60 kronor. 12 666 666 aktier av serie B har tecknats i enlighet med emissionsbeslutet och Kvittningsemissionen är därmed fulltecknad. 

Tillträde av förvärv

Triboron offentliggjorde den 17 april 2023 att Bolaget ingått köpeavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB samt 10 procent av aktierna i Incendio AB (”Förvärven”). Triboron har idag genomfört tillträde av Förvärven. 

Utspädning med anledning av Kontantemissionen och Kvittningsemissionen

Efter registrering av den tidigare offentliggjorda och per den 26 maj 2023 tilldelade andelen av Kontantemissionen vid Bolagsverket, samt de nu (per den 7 juni 2023) tecknade och tilldelade aktierna i såväl Kontantemissionen som Kvittningsemissionen, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 1 382 666,43 SEK till sammanlagt 2 923 679,10 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 46 088 881 till sammanlagt 97 455 970. Den totala utspädningseffekten från Kvittningsemissionen och Kontantemissionen uppgår till cirka 47,29 procent.

Rådgivare

Triboron har anlitat Synch Advokat AB som legal rådgivare i samband med Kontantemissionen.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2023 klockan 14:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning