Kommuniké från Triborons extra bolagsstämma

Pressmeddelande
22 maj, 2023

Triboron International AB (”Triboron”) har idag den 22 maj 2023 hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman hölls i Bolagets lokaler på Gunnebogatan 34, Stockholm.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande:

Ändring av Bolagets bolagsordning avseende antal aktier och aktiekapital

Bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning avseende antal aktier och aktiekapital.

Beslut om riktad kontantemission av aktier av serie B

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en kontantemission av högst 41 000 000 aktier av serie B i Bolaget, innebärande en högsta ökning av aktiekapitalet med 1 230 000 kronor. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor per aktie. Teckningsberättigade till de nya aktierna är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en på förhand vidtalad begränsad grupp investerare, vari ingår även ett mindre antal befintliga aktieägare och styrelseledamöter i Bolaget, som uttryckt intresse att investera i Bolaget. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 25 maj 2023. Betalning för aktier ska erläggas kontant till av Bolaget anvisat konto senast den 30 maj 2023.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt att en riktad nyemission är en förutsättning för att kunna finansiera bolagsförvärv. Bolagets möjligheter att genomföra förvärven är villkorade av att säljarna i förvärven erhåller en kontantlikvid på tillträdesdagen för förvärven, på eller omkring den 2 juni 2023. Styrelsen bedömer att en företrädesemission för finansiering av förvärven dels skulle ta för lång tid i anspråk, dels innebära en risk att full finansiering av förvärven inte säkras. Styrelsen bedömer att det för Bolaget skulle medföra högre transaktionskostnader att genomföra en företrädesemission såväl för upphandling av emissionsgarantier som för det ökade behovet av externa rådgivare. Styrelsen för Bolaget gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget.

Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission av högst 12 666 666 aktier av serie B, innebärande en högsta ökning av aktiekapitalet med 379 999,98 kronor. Teckningsberättigade är säljarna i de förvärv som Bolaget tecknat avtal om. Teckningskursen ska vara 0,60 kronor. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast den 2 juni 2023. Emissionslikviden ska erläggas genom kontant betalning. Styrelsen avser dock att utnyttja rätten att medge kvittning i efterhand i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen..

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med borgenärerna, tillika säljarna i förvärven om möjlighet att kvitta fordringarna mot aktier i Bolaget. Bolagets möjligheter att genomföra förvärven är villkorade av att Säljarna erhåller s.k. vederlagsaktier i form av aktier av serie B i Bolaget. Styrelsen gör således en sammanlagd bedömning att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är motiverad och till fördel för Bolaget samt att kvittning av fordringarna är till fördel för Bolaget, dess aktieägare och dess borgenärer.

Ändring av styrelsens sammansättning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med anledning av förvärven, att utöka styrelsen från fyra ordinarie ledamöter till fem ordinarie ledamöter, samt att utse Christer Johansson som styrelseledamot utöver befintliga styrelseledamöter. Styrelsen består härefter av Magnus Larsson (tillika ordförande), Olle Heigard, Kent Sander, Henry Sténson och Christer Johansson.

Christer Johansson

Christer Johansson är född 1953 och har arbetat inom sektorn för additiver till bränslen och smörjmedel. Han har tidigare arbetat hos Exxon Chemicals samt byggt upp ett flertal bolag inom sektorn. Christer Johansson är VD och styrelseledamot för Jollis AB samt innehar styrelseuppdrag i samtliga av målbolagen i förvärven.

Samtliga beslut vid bolagsstämman fattades enhälligt.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.comDokument för nedladdning