Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2023

Pressmeddelande
17 maj, 2023

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 21 (54) TSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 165 (-3 224) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 194 (-3 224) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,06) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 662 (-6 012) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 161 (5 820) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Triboron arrangerade ytterligare finansiering med totalt 2,4 MSEK från årsskiftet. Finansieringen består till största delen av lån från befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har i april 2023 ingått två köpeavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i bolagen Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB. Ett köpeavtal har också ingåtts avseende förvärv av 10 procent av aktierna i Incendio AB inkluderande en option att förvärva resterande aktier. Förvärven innebär en komplettering av Triborons befintliga verksamhet framför allt vad avser integrering och distribution av Triborons produkter. Det finns också betydande synergier vad avser försäljning. Genomförandet av förvärven är villkorade av att en extra bolagsstämma den 22 maj 2023 beslutar om emissionen.

VD Pär Krossling kommenterar:

Vår omsättning var något lägre än motsvarande period föregående år samtidigt som kostnaderna minskade väsentligt, framför allt hänförligt till lägre kostnader för produkttester och teknikkonsulter. Under de senaste två åren har Triboron lagt mycket fokus på produkttester, bland annat för att fastställa hur bolagets teknologi påverkar utsläpp av växthusgaser och bränsleekonomi under verkliga körförhållanden.

Jag vill också nämna lite om de bolagsförvärv vi offentliggjorde under slutet av april. För Triboron är det här en genombrottsaffär som adderar nya och förbättrade kanaler till marknaden, kompletterande produkter samt lönsamma industrisegment och betydande internationell försäljning. Dessutom kan vi uppnå produktions- och försäljningssynergier mellan bolagen. Den nya Triboronkoncernen hade en försäljning proforma för 2022 på närmare 100 MSEK. Vi planerar för att konsolidera förvärven från och med juni 2023 och jag gör bedömningen att vi nu har goda förutsättningar att kunna leverera en hållbar försäljningstillväxt och goda resultat under de kommande åren.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2023 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på
http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning