Triboron publicerar rapport över fjärde kvartalet 2022

Pressmeddelande
17 februari, 2023

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 178 (187) TSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 341 (-3 212) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2 354 (-3 214) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,05 (-0,09) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 268 (-1 216) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 181 (321) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Triboron har fått ett godkännande från patentverket i Kanada avseende metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen (se PM 2022-11-17).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget har arrangerat finansiering till och med utgången av maj 2023.

VD Pär Krossling kommenterar:

Vår nettoomsättning, som fortfarande är blygsam, ligger i linje med  2021 och härrör framförallt från försäljning i Sverige. Merparten av vår försäljning sker fortfarande via distributörer, med relativt stora variationer i lagerhållning och beställningsfrekvens både mellan kvartal och år. Vi kommer nu att öka fokus på den internationella försäljningen, där potentialen är mycket stor.

Triborons framtidsutsikter är fortsatt goda, vilket bekräftas av att Bolaget nyligen har arrangerat finansiering till och med utgången av maj 2023. Att vi publicerat endast ett fåtal pressmeddelanden under det senaste kvartalet ska inte tolkas som att vår verksamhet står stilla. Vi har många diskussioner med potentiella kunder och för därutöver samtal med olika samarbetspartners. När dessa processer kommit tillräckligt långt kommer vi att offentliggöra ytterligare information.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023 klockan 08:00 CET

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning