Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande
18 november, 2022

Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 112 (77) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (73) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 643 (2) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,04 (-0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 319 (-2 503) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 291 (2 544) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Teckningsoptioner i Triboron serie TO 2 B börjar handlas på First North (se PM 2022-09-22).
 • Triboron har tecknat ett samförståndsavtal (MoU) med Sainbury´s Ltd. Avsikten är de två företagen ska samarbeta för att utveckla alternativ genom att behandla bränslen med Triborons teknologi för att minska CO2-utsläppen (se PM 2022-09-13).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Triboron har fått ett godkännande från patentverket i Kanada avseende metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen (se PM 2022-11-17).
 • Bolaget har arrangerat finansiering till och med utgången av februari 2023.

VD Pär Krossling kommenterar:

Kvartalets stora nyhet för Triboron är samförståndsavtalet med den brittiska dagligvarujätten Sainsbury’s. Avsikten med samförståndsavtalet är att vi ska samarbeta för att utveckla alternativ genom att behandla bränslen med Triborons teknologi för att minska CO2-utsläppen. Avtalet föreskriver en inledande samarbets- och valideringsperiod på sex månader, då Triboron kommer att leverera tillsatser för att behandla dieselbränsle som används av Sainsbury’s flotta av leverans- och transportfordon. Partnerskapet med Sainsbury’s kan ha stor potential om den inledande valideringsperioden faller väl ut.

Vår nettoomsättning är något högre än motsvarande kvartal under föregående år samtidigt som våra kostnader har minskat ytterligare. Vi har många intressanta spår både när det gäller kundbearbetningen och med samarbetspartners. Trots trögheten i marknaden till följd av det ekonomiska läget, är vi på Triboron fast beslutna om att arbeta hårt för att så många som möjligt av dessa spår ska bära frukt. Vi har en beprövad och testad teknologi som bevisligen kan medverka till att sänka CO2-utsläppen här och nu.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning