Triboron gör företrädesemission om cirka 13 MSEK

Pressmeddelande
24 november, 2021

Styrelsen för Triboron AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har idag den 23 november 2021, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädes­emission (”Företrädesemissionen”) om cirka 10,2 MSEK efter emissionskostnader [1]. De likvida medel, netto efter emissionskostnader, som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas för fortsatt teknisk och affärsmässig utveckling av Triboron.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Triboron har idag beslutat om en företrädesemission av högst 17 122 363 sk units där varje unit består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption, varför således högst 17 122 363 nya B-aktier och 17 122 363 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut i Företrädesemissionen. Tre teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie av serie B i Triboron.

I sammandrag gäller följande villkor för Företrädesemissionen: 

  • Företrädesrätt: Personer som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade om aktieägare har företrädesrätt att teckna units och kommer för varje befintlig aktie i Triboron erhålla en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit.
  • Teckningskurs: 0,75 SEK per unit. Varje Unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:2. Den nya aktien emitteras således till emissions­kurs 0,75 kronor per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 24 procent i relation till den emissionsjusterade kursen i Triborons B-aktie efter avskiljandet av teckningsrätten, baserat på senaste betalkurs den 23 november 2021 på Nasdaq First North. Courtage utgår ej.
  • Tre (3) teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Triborons B-aktieunder de tio närmast föregående handelsdagarna före respektive lösenperiod, dock lägst 1,50 SEK och högst 8 SEK. Lösenperioderna infaller under den femton (15) första dagarna i månaderna juni 2022, juni 2023 respektive juni 2024. Triboron avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna vid Nasdaq.
  • Teckningstid: Units kan tecknas från och med 6 december 2021 till och med 20 december 2021.
  • Avstämningsdag: 2 december 2021. Den sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 30 november 2021 och den första dagen för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 1 december 2021.
  • Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 6 december 2021 till och med den 15 december 2021.
  • Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 6 december 2021 till och med att registrering på Bolagsverket sker.

[1] Från emissionsbeloppet om cirka 12,8 MSEK görs ett estimerat avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen (emissionskostnader). Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 2,5 MSEK. Efter avdrag för emissionskostnader som betalas kontant beräknas Bolaget således tillföras cirka 10,2 MSEK. Emissionslikviden om cirka 12,8 MSEK är baserat på det totala antalet A- och B-aktier i Triboron vilket uppgår till 34 244 726.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Företrädesemissionen syftar till att tillföra Bolaget kapital för att stärka Bolagets rörelsekapital då detta bedöms vara otillräckligt för den kommande 12-månadersperioden samt för att finansiera fortsatt tillväxt och investeringar i Bolagets Triboronteknologi.

Enligt styrelsens bedömning finns det goda förutsättningar för att fortsätta kommersialisera Triborons teknologi som ger omedelbara miljöeffekter genom den kraftigt minskade bränsleförbrukningen. Det är dessutom en kostnadseffektiv teknik för att minska klimatutsläpp.

Bolagets målsättning är att lansera produkten internationellt, via OEM och egen produktion för speciella ändamål. Bolaget har också redan tagit steget från produktutvecklare till bred lansering på marknaden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 november 2021 Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen
1 december 2021 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
2 december 2021 Avstämningsdag, vilket innebär att personer som på denna dag är registrerade som aktieägare kommer att erhålla uniträtter som ger rätt att teckna units
1 december 2021 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
6 -15 december 2021 Handel med uniträtter
Från 6 december 2021 Handel med BTU
6 – 20 december 2021 Teckningstid
   
22 december 2021 Pressmeddelande med slutgiltigt utfall

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti

De värdepapper som ingår i erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande 3,1 MSEK och av emissionsgarantier motsvarande 9,7 MSEK från externa investerare vilka tillsammans förbinder sig att förvärva units motsvarande 12,8 MSEK i emissionen på samma villkor som övriga som deltar i erbjudandet. Emissionsgarantierna och teckningsförbindelserna är inte säkerställda med pant eller på annat sätt.

Rådgivare

Synch Advokat är legal rådgivare till Triboron i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information om prospekt avseende Företrädesemissionen

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Triboron. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Triboron kommer endast att ske genom det prospekt som Triboron avser att upprätta och hålla tillgängligt på bolagets hemsida vilket beräknas ske den 1 december 2021. Prospektet kommer bland annat att innehålla information om villkoren för emissionen.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 November klockan 14:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning