Triboron offentliggör preliminärt utfall – företrädesemissionen kraftigt övertecknad till 178%

Pressmeddelande
30 december, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 30 december 2020

Triboron offentliggör preliminärt utfall – företrädesemissionen kraftigt övertecknad till 178%

Teckningsperioden i Triboron AB:s (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) företrädesemission avslutades den 29 december 2020. Det preliminära utfallet visar att företrädesemissionen är övertecknad. Genom företrädesemissionen kommer Triboron att tillföras cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det preliminära utfallet visar att 7 271 246 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande 85 procent av antalet erbjudna units. Varje unit består av en aktie av serie B och en tecknings-option av serie 2020/2023:2. Därtill har teckningsanmälningar mottagits för teckning utan stöd av uniträtter motsvarande cirka 93 procent av antalet erbjudna units. Företrädesemissionen är således övertecknad (178 procent) och de garantiåtaganden som erhållits från en grupp investerare har inte utnyttjats.

Triboron kommer genom företrädesemissionen att tillföras 12,8 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner kronor. Genom företrädes-emissionen kommer antalet aktier i Triboron att öka med 8 553 545 st och därefter uppgå till 34 214 180 st. Därtill utges 8 553 545 st teckningsoptioner med villkoret att tre teckningsoptioner ger möjlighet att teckna en ny aktie senast under juni 2023. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo tillförs ytterligare 2 851 182 st B-aktier.

De som har tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas sådana och aviseras i enlighet med de principer som angetts i det memorandum som offentliggjorts med anledning av företrädesemissionen. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant senast på likviddagen, uder veckan som inleds med den 11 januari 2021, i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Det slutliga utfallet i företrädesemissionen förväntas offentliggöras den 5 januari 2021. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att pågå tills de nya B-aktierna har registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske 3-4 veckan i januari, och de nya stamaktierna förväntas börja handlas på Nasdaq First North kort därefter.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 klockan 12:00.

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO | +46 73 951 07 76 | caroline.cederling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning