Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2019

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 14 november 2019

Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 294 (0) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 77 (115) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (2) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 467 (-3 240) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 467 (-3 269) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,14 (-0,15) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 758 (-1 793) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 331 (4 844) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Triboron och Fuellink har tecknat nytt avtal avseende distribution av bolagets produkter i Sverige och Norge
 • Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing
 • Triboron har utsett Ian Field till ny CTO för bolaget från och med den 1 augusti 2019

VD Pär Krossling kommenterar:
Vi jobbar målmedvetet vidare för att öka kännedomen om Triboron. Diskussioner förs med flera potentiella kunder och distributörer i olika geografier, samtidigt som vi fortsätter utveckla och verifiera vår teknologi med välrenommerade universitet och samarbetspartners.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiellarapporter/
delarsrapporter/

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019 klockan 08:00 CET.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se
Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning