Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2019

PRESSMEDDELANDE
Kista den 23 maj 2019

Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (452) TSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (15) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 158 (-2 222) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -7 291 (-2 259) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,34 (-0,11) SEK.
  • Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsutgifter uppgående till 3 785 TSEK hänförligt till noteringen på First North, uppgick till -4 451 (-3 037) TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten (inklusive engångsutgifter) uppgick till -8 236 (-3 037) TSEK.
  • Likvida medel* per 31 mars 2019 uppgick till 14 589 (7 500) TSEK.

* Värt att notera är att bolaget från emissionen tillförts ytterligare 12 178 TSEK i likvida medel efter första kvartalets utgång.

VD Pär Krossling kommenterar:
Fokus under årets första kvartal har varit att förbereda bolagets notering på Nasdaq First North. Ett flertal investerarpresentationer har hållits på olika platser i Sverige och många möten med större investerare har också genomförts. Resultatet av detta blev en kraftigt övertecknad nyemission inför noteringen den 8 april. Detta har nu givit oss kapital att accelerera den kommersiella expansionen.

När det gäller våra befintliga internationella kontrakt pågår nu en långsam utrullning hos FutureFuels. Deras produkter med Triboron integrerat i biobränslen befinner sig i en optimeringsfas för att säkerställa maximal effekt av teknologin innan en lansering på marknaden tar vid.

Jag kan i övrigt notera ett stort intresse för Triborons teknologi från många delar av världen, inte minst bränsleproducenter där vi befinner oss i olika faser av engagemang. Här kan nämnas bolag från regioner som Norden, övriga Europa, Asien och Sydamerika. Ordervärderna från våra distributörer har än så länge varit begränsat och kan i nuläget under vissa kvartal vara noll beroende på lagerstatus och på när beställningarna läggs mot Triboron men kommer nu att öka i takt med att distributionen byggs ut.

Många aktieägare vill se snabba resultat från oss, men det viktigaste för mig som VD är att skapa aktieägarvärde över tid. Triboron befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av kommersialiseringsfasen och vi verkar i en konservativ bransch med ibland långa säljcykler, innefattande kompletterande verifieringstester. Jag är stolt över att leda ett svenskt miljöteknikföretag som kan minska utsläppen här och nu – inte om 20 år. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Triboron International AB
Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 klockan 08:00 CET.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se
Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning