Triboron offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

PRESSMEDDELANDE
Den 8 mars 2019

Triboron offentliggör prospekt inför listning på Nasdaq First North

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA, ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. ”

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör ett erbjudande till allmänheten (”Erbjudandet”) och ansöker om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North i Stockholm. I anledning därav har Bolaget upprättat ett prospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats www.triboron.com.

Triboron har beslutat att genom nyemission av Bolagets B-aktier erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare, att förvärva aktier i Bolaget och i samband med detta ansöka om notering på Nasdaq First North i Stockholm. Syftet med Erbjudandet är att stärka Bolagets finansiella ställning, finansiera försäljningsinsatser mot stora kunder inom transportindustrin och inom bränsleindustrin samt finansiera fortsatta investeringar i Triboronteknologin inklusive patent och dokumentation.

Erbjudandet i korthet
• Erbjudandet omfattar högst 3 948 864 B-aktier.
• Teckningskurs har fastställts till 8,80 SEK per B-aktie.
• Erbjudandet uppgår till totalt cirka 35 miljoner SEK.
• Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 14 – 28 mars 2019.
• Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq First North godkänner Bolagets ansökan, är den 8 april 2019.
• Teckning kan ske via Eminova Fondkommission AB och Avanza Bank AB (www.avanza.se).
• Vid eventuell överteckning har Bolaget möjlighet att emittera ytterligare högst 552 841 B-aktier. Teckningskursen och teckningsperioden för dessa ytterligare B-aktier kommer i sådant fall att vara samma som för de i Erbjudandet.

Teckningsåtaganden
Triboron har erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 74 procent av Erbjudandet. Bland dessa kan nämnas Arastoupour & Persson Invest AB (Iraj Arastoupour & Leif GW Persson, 4,0 MSEK), TJ Junior AB (2,0 MSEK), Pegroco Invest AB (2,0 MSEK), Christian Dahl Services AB, Kent Sander, Hans Stråberg, Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

Prospekt
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Prospektet som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Triborons webbplats, www.triboron.com, Eminovas webbplats www.eminova.se. Inom några dagar kommer Prospektet även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats www.fi.se och Avanzas webbplats www.avanza.se.

Rådgivare, retail distribution och emissionsinstitut
Finansiell rådgivare är Eminova Partners AB. Avanza Bank AB hanterar retail distribution. Legala rådgivare är Synch Advokat AB. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB.

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika Hong Kong eller Kanada, eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Triboron. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Triboron kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

För mer information, vänligen kontakta:
Pär Krossling, VD Triboron International AB (publ) Tel; +46 (0)8 643 10 00
E-post: par.krossling@triboron.com

Nedladdning av prospekt och anmälningssedel hittar du här!

Dokument för nedladdning