Friktion & Tribologi

En tredjedel av bränslet går åt till friktion

Friktion är kraften som strävar efter att motverka den relativa rörelsen mellan två ytor som är i kontakt med varandra. När de två ytorna rör sig i förhållande till varandra omvandlar friktionen rörelseenergi till värmeenergi.

Friktion är en av komponenterna inom tribologi, som är vetenskapen om ytor i glidande eller rullande kontakt. Detta omfattar friktion, smörjning och nötning. I tribologin möts den mekaniska ingenjörskonsten och materialvetenskapen.

En internationell rapport (Tribology International 47, 2012) uppskattar att en tredjedel av bränsleförbrukningen i en vanlig förbränningsmotor går åt till friktion. Cirka hälften av dessa friktionsförluster sker i motorn och transmissionen. I reella tal innebär detta att genomsnittsbilen använder 300 liter bränsle om året för att övervinna friktion. Omräknat till globala siffror talar vi om enorma 230 miljarder liter bränsle.

Triboronteknologins unika förmåga att minska dessa friktionsförluster skulle ge omedelbara och uthålliga bränslebesparingar och därmed minskad miljöpåverkan från fordon och maskiner som drivs med förbränningsmotorer.

Triborons teknologi

En banbrytande upptäckt

Bor (B) är ett kemiskt grundämne med atomnummer 5 och vissa Borföreningar har exceptionellt goda smörjegenskaper. Triborons stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Vi är ensamma i världen med detta och stabiliteten är en unik fördel som möjliggör industriell distribution och användning. Riskerna för hopklumpning och sedimentering, som är nackdelarna med liknande produkter på marknaden, är eliminerade. Vår Borförenings upplösningsförmåga har verifierats i tester vid Chalmers Tekniska Högskola under 2014.

Triboronteknikens omedelbara effekter kan snabbt bidra till en bättre miljö. Detta är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen för att minska klimatpåverkande utsläpp. Triborons teknologi kan användas i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon, från motordrivna verktyg, skotrar och bilar till stora stationära generatorer, lastbilar och fartyg. Teknologin samverkar med metallytor och bildar en tribofilm som minimerar friktion med en extrem tryckfunktion (EP).

Tribofilmen förhindrar att värme, fukt och syraprekursorer påverkar metallkomponenterna, så att en oxideringsprocess inte börjar eller accelererar. En studie av ytorna i svepelektronmikroskop (SEM) och energidispersiv röntgenspektrometer (EDS) visar att Boret bildar en stark kemisk film som inte försvinner vid tvättning. Det krävs endast små tillskott av Triboron för att bibehålla den friktionsminskande effekten över tid.

Forskningspartner

Triboron har etablerat ett partnerskap med Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala som gäller forskning inom friktion och tribologi. Samarbetet inkluderar stöd av en doktorandtjänst och resultatet från de första testerna presenterades vid Leeds-Lyon Tribologi-symposiet i september 2015. Bland annat visade de att en användning av Triborons teknologi ger en friktionsminskning med upp till 50%.

Patent

Triborons teknologi är patenterad i USA (2015 & 2017), Australien (2016), Japan (2016) och Kanada (2018). Patentansökningar är under behandling i EU och Indien.

Land Patent. Nr Giltig till Status
Australien 2010250138 2030-05-10 Beviljat 2016-09-15
Australien 2017246962 2037-04-07 Beviljat 2022-02-10
Australien 2017350022 2037-10-27 Beviljat 2022-03-24
Brasilien PI1011566-8 2030-05-10 Beviljat 2020-02-11
Kanada 2761268 2030-05-10 Beviljat 2018-04-17
Kanada 3041781 2037-10-27 Beviljat 2022-11-08
Indien 368874 2037-10-27 Beviljat 2021-06-09
Japan 6042208 2030-05-10 Beviljat 2016-11-18
USA 9222045 2033-01-08 Beviljat 2015-12-29
USA 9688937 2033-01-08 Beviljat 2017-06-27
USA 10954461 2037-12-02 Beviljat 2021-03-23

Företagets teknologiutveckling kommer också att resultera i nya patentansökningar.

Marknadspotential

Lågkostandsteknologi med enorm potential

Övergången till biobränslen har visserligen börjat, men fossila bränslen kommer att spela en fortsatt nyckelroll för att möta jordens växande energibehov i takt med att befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar. Detta innebär att Triboronteknologins miljöprestanda har en enorm marknadspotential i jakten på att möta de internationella målen att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030.

Triboron, som fungerar lika bra tillsammans med fossila bränslen (bensin & diesel) som biobränslen (biodiesel, metanol och etanol), kan därmed möjliggöra en uthållig övergång från traditionella till nya transportalternativ. Teknologin är extra lämpad för att göra fossilfria bränslen konkurrenskraftiga.

Om man även väger in människors ökande miljömedvetandet är potentialen enorm för denna enkla teknologi som ger betydande storskaliga utsläppsminskningar av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) till en mycket låg investeringskostnad.

En fullskalig implementering av Triborons teknologi både inom jordens 1,3 miljarder fordon och i kraftverk och fartyg skulle ge en omedelbar, uthållig effekt utan något som helst behov av att förnya själva fordonen eller maskinerierna. De ekonomiska fördelarna för ägare och konsumenter är också exceptionellt positiva. Varje krona som läggs på att köpa Triboron resulterar i en bränslebesparing värd tre kronor.