Triboron genomför riktad nyemission om 13,3 MSEK för att säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet

Pressmeddelande
5 juli, 2024

Triboron International AB (”Triboron” eller ”bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 13,3 MSEK. Samtidigt emitteras teckningsoptioner som kan tillföra ytterliga 8,3 MSEK under hösten om dessa utnyttjas fullt ut. Bolaget har erhållit bindande tecknings­anmälningar avseende hela emissionen. Likviddag för emissionen är omgående efter extra bolagsstämma 2024-07-24 för att besluta om emissionen.

Bakgrund

Triboron har det senaste året vuxit starkt, såväl organiskt som genom förvärv, och är nu en koncern med mer än 100 MSEK i intäkter och goda förutsättningar att leverera ett positivt rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret 2024. Bolaget vill säkerställa att denna utveckling fortsätter och emissionen genomförs för att fortsätta omvandlingen av Triboron till en lönsam och växande koncern inom clean tech-området. Triboron är fokuserat på att utveckla och marknadsföra specialkemikalier som minskar friktion och förbättrar prestanda i olika mekaniska system som ­motorer och turbiner, samt minskar dess negativa miljöpåverkan. Denna marknad, för gröna smörjmedel och bränsleadditiv, är extremt stor och växande. Samtidigt befinner den sig i förändring, genom teknologisk utveckling och strukturaffärer. Bolaget har redan tagit de första stegen i denna förändring genom att förvärva av Elite Oil i Skandinavien AB och Tekat Limited.

Då förutsättningarna för fortsatt tillväxt, såväl organisk som genom förvärv, är mycket goda – har bolaget beslutat att genomföra en emission om 13,3 MSEK för att finansiera fortsatt tillväxt. Emissionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma (se nedan).

Emissionen genomförs i första hand för att finansiera förvärv. Inledningsvis skall mindre åter­stående kontanta tilläggsköpeskillingar för de redan genomförda förvärven av Elite Oil i Skandinavien AB och Tekat Limited erläggas. Därtill avses del av emissionslikviden användas för att förvärva resterande 90 procent av aktierna i Incendio AB. I tillägg till detta befinner sig Triboron i förhandlingar om ytterligare tre intressanta förvärv, varav åtminstone ett planeras att genomföras under innevarande år.

Samtliga dessa förvärv avser växande och lönsamma bolag som mycket väl kompletterar nuvarande verksamhet och varandra. Bolagen bedöms kunna förvärvas på attraktiva värderings­nivåer och det finns dessutom betydande synergier. Förvärven avses finansieras genom en kombination av aktier, kontanter och lån. Ledningen bedömer att samtliga förvärv kommer att bidra positivt till koncernens sammanlagda vinst redan under första året efter förvärv.

I tillägg till detta avses en del av emissionslikviden användas för att stärka rörelsekapitalet, vilket bedöms vara viktig för bolagets fortsatta tillväxt.

Emissionen

Styrelsen i Triboron har således idag 2024-07-05 beslutat att genomföra en emission om 13 329 995,28 SEK genom emission av 23 803 563 Units. Varje Unit tecknas för 0,56 kr och består av 2 B-aktier och en teckningsoption. Emissionskursen har fastställts med ledning av B-aktiens genom­snittliga volymviktade betalkurs för 20 föregående handelsdagar och som uppgår till 0,28 kr per B-aktie

Emissionen är säkerställd genom att en grupp av investerare genom bindande tecknings­anmälningar förbundit sig att teckna den i sin helhet. Investerarna listas i nedanstående tabell.

NamnAntal units (st)Belopp (SEK)
Jollis AB (Christer Johansson)4 464 2852 499 999,60
Phantome de Genolier AB3 571 4282 000 000,00
Peter Greko2 140 0001 198 400,00
Arnholmen Förvaltning AB1 785 7141 000 000,00
Lystra Business Development AB1 607 143900 000,08
Copbo AB1 430 000800 800,00
CAP 61 AB1 340 000750 400,00
Nypa Invest AB893 000500 080,00
Mats Hallor625 000350 000,00
Artyom Chernis625 000350 000,00
Henry Sténson446 429250 000,24
Race Ventures AB357 142200 000,00
Björn Lundström357 142200 000,00
Kastellholmen AB357 142200 000,00
Pearl Invest AB357 142200 000,00
Mercatoria AB (Martin Trollborg)267 000149 520,00
Mattias Ekström250 000140 000,00
Lennart Niss-Jonsson180 000100 800,00
Jan Runestam178 571100 000,00
Askö Strategy AB178 57199 999,76
Andreas Ternström175 00098 000,00
Molinders Management AB175 00098 000,00
Replace i Karlstad AB (Robert Thorén)142 85779 999,92
Tomaz Medves142 85779 999,92
Törega AB142 85779 999,92
Magnus Nyberg135 00075 600,00
Lennart Frosch135 00075 600,00
Odd Höglund135 00075 600,00
Per Ahlström135 00075 600,00
Wilbur Invest AB135 00075 600,00
Bengt Göran Johansson133 92875 000,00
Stig Husberg133 92875 000,00
Tage Eriksson107 14260 000,00
Gustav Jönsson Revisionsbyrå AB100 00056 000,00
Hans Olov Möller90 00050 400,00
Paul Nilsson89 28550 000,00
Paki Sport & Konsult AB80 00044 800,00
Peter Håkansson80 00044 800,00
Peter Andersson50 00028 000,00
Johan Sidvall50 00028 000,00
Jan Lef25 00014 000,00
Summa23 803 56313 329 999,44

Emissionen är riktad till ovanstående grupp av investerare som inkluderar såväl befintliga aktieägare i bolaget samt nya externa investerare och sker således med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Orsaken till detta är att bolaget under en längre tid har undersökt förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission där alla aktieägarna medverkar utan att ha hittat en acceptabel sådan lösning. Bolaget har anlitat en väletablerad investmentbank men de förslag till företrädesemission som framkommit har inneburit mycket stor utspädning och mycket höga emissionskostnader. Bolagets styrelse har därför konstaterat att det är bättre för aktieägarna att genomföra en riktad emission på eller nära börskurs. Styrelsen konstaterar vidare att en sådan emission endast kan riktas till en mindre grupp investerare eftersom det annars finns risk för insiderproblematik.

Teckningsoptionen

För varje tecknad Unit erhålls en teckningsoption som erhålls vederlagsfritt och berättigar till att teckna en ny B-aktier för 0,35 kr under hösten 2024. Lösen av teckningsoptionen kan påkallas under tre perioder under 2024; 2-13 september, 1-11 oktober eller 9-20 december. Vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 23 803 563 st och bolaget tillförs 8 331 247,05 SEK.

Antal aktier

Före emissionen har bolaget 112 583 841 st aktier (efter att 15 127 871 B-aktier emitterats efter beslut på ordinarie stämma 2024-06-27). Genom föreliggande emission tillkommer 47 607 126 st B-aktier och efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ytterligare maximalt 23 803 563 st
B-aktier. Efter emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer totalt antal aktier att maximalt uppgå till 183 994 530 st. I detta ingår ett oförändrat antal A-akter 3 257 970 st.

Extra bolagsstämma och tidsplan

Emissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i bolaget vilken avses att hållas 2024-07-24, se separat kallelse till extra bolagsstämma. Teckning sker väsentligen genom kontant likvid men skall även kunna ske genom kvittning enligt särskild överenskommelse med bolaget.

Emissionslikviden skall erläggas omgående efter extra bolagsstämmans godkännande. Emissionen bedöms vara registrerad hos Bolagsverket cirka en vecka in i augusti.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning