Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2024

Pressmeddelande
17 maj, 2024

Lyckad integration av de förvärvade bolagen

 • EBITDA 856 TSEK i kvartal 1 jämfört med -1 698 TSEK föregående år
 • Integration och kostnadsbesparingar ger effekt på resultatet
 • Utöver likvida medel om 3 887 TSEK på balansdagen har bolaget ej avropade kreditfaciliteter om 4 800 TSEK

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 586 (21) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 65 (0) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -586 (-2 167) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 172 (-2 196) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,01 (-0,04) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 839 (-1 664) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 887 (1 279) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Incendio, ett bolag som Triboron International förvärvade 10% av aktierna i under 2023 rapporterar en imponerande försäljningsökning på 50% under 2023. Triboron International har en option på att förvärva resterande aktier fram till utgången av mars 2025 (se PM 2024-03-19).
 • Elite Oil, som ingår i koncernen sedan juni 2023, har investerat i ny produktionskapacitet för att möta en ökande efterfrågan på sina produkter (se PM 2024-03-14).
 • Tekat Ltd (Tekat), ett av bolagen som Triboron International förvärvade under 2023, levererade under december månad 2023 bränsleadditiv till Tchad i Centralafrika till ett värde av 7,4 MSEK. Framgångarna i Afrika har fortsatt i början av innevarande år och är ett tydligt tecken på Triborons växande närvaro och det förtroende bolaget vunnit på den afrikanska marknaden (se PM 2024-03-12).

VD Robert Thorén kommenterar:

Triboron levererade en stark inledning på 2024 med fortsatt tillväxt och ett positivt rörelseresultat föreÅret har börjat bra och vi levererar ett förbättrat resultat, har stärkt våra partnerskap och investerat i vår tillväxt och innovation. Sammanfattningsvis ser jag ljust på framtiden för Triboron och ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med våra medarbetare och aktieägare. avskrivningar. Under det första kvartalet ökade vår nettoomsättning till 27,6 MSEK. Koncernens EBITDA uppgick till 856 TSEK, vilket är en betydande förbättring från föregående års -1 698 TSEK.

Under det senaste kvartalet har vi också genomfört åtgärder för att stärka verksamhetens effektivitet och minska koncernens kostnader. Bland annat har vi gjort organisationsförändringar samt omförhandlat eller sagt upp avtal för att dra nytta av synergier som uppstått efter bolagets förvärv under 2023. Resultatet av detta väntas bli än mer synligt under andra halvan av 2024 och jag är övertygad om att dessa förändringar kommer att öka Triborons försäljningstillväxt och fortsatta internationalisering.

Vi fortsätter också arbetet med att integrera Triboronteknologin i våra andra produkter, samtidigt som Triborons additivprodukter har börjat marknadsföras och säljas via Elite Oil:s kanaler.

Året har börjat bra och vi levererar ett förbättrat resultat, har stärkt våra partnerskap och investerat i vår tillväxt och innovation. Sammanfattningsvis ser jag ljust på framtiden för Triboron och ser fram emot att fortsätta denna resa tillsammans med våra medarbetare och aktieägare.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2024 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning