Lyckad integration av de förvärvade bolagen

Pressmeddelande
16 februari, 2024

Spånga den 16 februari 2024

 • Stark omsättningstillväxt – pro forma +16%
 • Nettoomsättning pro forma 2023 överstigande 100 MSEK
 • Utöver likvida medel om 1 677 TSEK på balansdagen har bolaget ej avropade kreditfaciliteter om 5 MSEK som säkrar finansieringen fram till 30 juni 2024

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 32 574 (178) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 763 (-2 341) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 999 (-2 354) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,06 (-0,05) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 222 (-1 268) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 677 (1 181) TSEK.

Helåret: 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 116 (566) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 176 (663) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 592 (-10 394) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12 508 (-10 409) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,15 (-0,20) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 990 (-10 959) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 677 (1 181) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • VD för Triboron avgick från sin post vid årsskiftet. Styrelsen har utsett Robert Thorén, bolagets CFO, till tillförordnad VD. Tidigare VD, Pär Krossling, kommer att leda en Advisory Board som skapats för att driva affärsutveckling (se PM 2023-12-29).

VD Robert Thorén kommenterar:

Året som gått har präglats av målmedvetet arbete inom ett flertal områden som bidragit till betydande framsteg och strategisk tillväxt som vi är stolta över att kunna presentera. Våra förvärvade bolag har presterat bättre än förväntat med en omsättningsökning på 16 procent under 2023, klart över vår initiala bedömning på 10 procent. Vi har ägnat mycket tid åt att integrera dessa bolag i vår verksamhet och har redan sett synergier som stärker vår position på marknaden. Pro forma omsatte koncernen över 100 miljoner kronor under 2023.

Inom produktutveckling fortsätter vi arbetet med att ta fram nya produkter som kombinerar vår Triboronteknologi med produkter från Tekat och Elite Oil. Denna strategi möjliggör en breddning av vår produktportfölj och stärker vår konkurrenskraft på marknaden.

Koncernen uppnådde under det tredje kvartalet för första gången en positiv resultatnivå före avskrivningar (EBITDA). Pro forma för helåret var EBITDA, justerat för engångskostnader relaterade till förvärven samt samordningen av bolagen, svagt positivt. Det visar på vår förmåga att generera inte bara hållbar tillväxt utan också lönsamhet inom våra kärnverksamheter. Vi fortsätter också att anpassa vår kostnadsstruktur för att skapa en ännu effektivare organisation, vilket skapar en stabil grund för framtida tillväxt och lönsamhet. Minskade kostnader och fortsatt omsättningstillväxt i linje med det vi ser i inledningen av året, bedöms leda till ytterligare förbättrat resultat under 2024.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 |  robert.thoren@triboron.com Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning