Triboron International AB offentliggör slutligt utfall i kontantemission

Pressmeddelande
26 maj, 2023

Styrelsen för Triboron International AB (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den riktade nyemission av högst 41 000 000 aktier av serie B (”Kontantemissionen”) som beslutades på en extra bolagsstämma den 22 maj 2023. Totalt har per den 25 maj tecknats 33 027 999  aktier av serie B, motsvarande cirka 80,6 procent av Kontantemissionen.

Extra bolagsstämman i Bolaget beslutade den 22 maj 2023 bland annat om en riktad nyemission av högst 41 000 000 aktier av serie B. Teckningskursen i Kontantemissionen var 0,60 kronor. Teckningsperioden i Kontantemissionen löpte till den 25 maj 2023 och utfallet visar att Kontantemissionen tecknades till cirka 19,8 MSEK, motsvarande 33 027 999 aktier av serie B.

Tilldelning i Kontantemissionen

Kontantemissionen riktade sig till en på förhand vidtalad begränsad grupp investerare, vari ingick även ett mindre antal befintliga aktieägare och styrelseledamöter i Bolaget. De som har tecknat aktier i Kontantemissionen har tilldelats aktier i enlighet med teckning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnota som distribuerats till tecknarna.

Utspädning med anledning av Kontantemissionen

Efter registrering av den per den 25 maj tecknade andelen av Kontantemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 990 839,97 SEK till sammanlagt 2 531 852,64 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 33 027 999 till sammanlagt 84 395 088. Utspädningseffekten från den nu tecknade andelen av Kontantemissionen uppgår till cirka 39,1 procent.

Förlängning av teckningsperiod

Då samtliga teckningsberättigade inte inkommit med teckningssedel inom föreskriven tid har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till den 5 juni 2023.

Rådgivare

Triboron har anlitat Synch Advokat AB som legal rådgivare i samband med Kontantemissionen.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 klockan 21:45 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning