Rapport från Triborons årsstämma 2021

Pressmeddelande

maj 27, 2021

Triboron International AB höll på onsdagen den 27 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Andreas Börjesson. Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att omvälja

Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2021

Pressmeddelande

maj 20, 2021

Första kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 185 (-53) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 52 (113) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3 628 (-3 937) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 628 (-3 937) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,15) SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Pressmeddelande

april 27, 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB (PUBL) Aktieägarna i Triboron International AB, org. nr. 556939–1484 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021 kl. 17.00 i Bolagets lokaler med adress Malaxgatan 1, 164 74 Kista. För att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken

Slider

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.