Rapport från Triborons årsstämma 2022
Rapport från Triborons årsstämma 2022

Pressmeddelande

maj 30, 2022

Triboron International AB höll på onsdagen den 30 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Andreas Börjesson.

Emissionsjustering av teckningsoptionsvillkor i Triboron International AB serie 2020/2023:2
Emissionsjustering av teckningsoptionsvillkor i Triboron International AB serie 2020/2023:2

Pressmeddelande

maj 27, 2022

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) meddelar justering av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2023:2. Justering har skett för den emission som genomfördes i december 2021. Antalet aktier som varje option berättigar till vid teckning av serie 2020/2023:2 justeras från ursprungliga 0,333333 aktier per option till nu 0,330582. Den lägsta lösenkursen justeras från 2,00

Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2022
Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2022

Pressmeddelande

maj 20, 2022

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 54 (185) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (52) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,12) SEK. Kassaflödet från den

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.