Kommuniké från årsstämma i Triboron International AB (publ) den 27 juni 2024

Pressmeddelande
27 juni, 2024

Triboron International AB (publ), org.nr 556939–1484, (”Bolaget”) höll under torsdagen den 27 juni 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, den ansamlade vinsten om 13 748 918 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2025 ska bestå av fem stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter, varefter omvaldes Kent Sander, Olle Heigard, Christer Johansson, och Henry Sténson, samt nyvaldes Martin Trollborg. Kent Sander omvaldes som styrelsens ordförande.

Martin Trollborg

Martin Trollborg gjorde militärtjänstgöring (år 1981 – 1982), studerat ekonomi på Stockholms universitet (år 1982 – 1985) har sedan år 1985 arbetat som affärsängel och entreprenör, och bl.a. investerat och arbetet med Din Studio Sverige AB, MrGreen AB, Katalysen Venture AB. Martin har över 35 års erfarenhet från olika investeringsverksamheter. Martin är för närvarande styrelseledamot i Mercatoria Aktiebolag, Din Studio Sverige AB, Tesarus AB, GLHF Group AB, Åkers Krutbruk Fastigheter AB och Webbess Sverige AB.

Stämman omvalde revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, med 75 000 kronor. Styrelsens ordförande erhåller 225 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (tilläggsköpeskilling avseende Elite Oil I Skandinavien AB)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 8 750 000 aktier av serie B till Roxtech Systems AB, Replace i Karlstad AB och Törega AB. Teckningskursen uppgick till 0,231361 kronor som motsvarar åttio (80) procent av den volymsviktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast två (2) veckor efter dagen för bolagsstämman. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av respektive fordran. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Aktiekapitalet kan genom emission öka med högst 262 500 kronor.

Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (tilläggsköpeskilling avseende Tekat Limited)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 8 750 000 aktier av serie B till Jollis AB och Tomaz Medves. Teckningskursen uppgick till 0,231361 kronor som motsvarar åttio (80) procent av den volymsviktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman. Teckning av aktier ska ske på teckningslista senast två (2) veckor efter dagen för bolagsstämman. Emissionslikviden ska erläggas genom kvittning av respektive fordran. Kvittning ska ske vid teckningstidpunkten. Aktiekapitalet kan genom emission öka med högst 262 500 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Samtliga beslut vid bolagsstämman fattades enhälligt.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning