Kommuniké från Triborons årsstämma 2023

Pressmeddelande
30 juni, 2023

Triboron International AB (”Triboron”) har idag den 30 juni 2023 hållit sin årsstämma i Bolagets lokaler på Gunnebogatan 34, Stockholm.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, den ansamlade förlusten om -1 801 273 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Magnus Larsson, Kent Sander, Olle Heigard, Henry Sténson och Christer Johansson. Kent Sander utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman nyvalde revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till ordinarie styrelseledamöter, som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, med 75 000 kronor. Styrelsens ordförande erhåller 225 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av prestationsbaserat incitamentsprogram 2023 för medarbetare i bolaget (LTI 2023)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa prestationsbaserat incitamentsprogram 2023 för medarbetare i Bolaget (LTI 2023). Programmet löper över 4 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutade prestationsmålet uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (”Aktierätter”). Bolaget ska emittera högst 7 908 480 teckningsoptioner, varav 5 904 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier av serie B eller teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2023 enligt villkoren för programmet, och 1 607 400 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av Aktierätter. Aktiekapitalet kan genom emissionen öka med högst 237 254 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Samtliga beslut vid bolagsstämman fattades enhälligt.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.comDokument för nedladdning