Förtydligande avseende Triborons kommande nyemissioner

Pressmeddelande
17 maj, 2023

Genomförandet av av Triborons föreslagna förvärv av 100 procent av aktierna i bolagen Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB samt av 10 procent av aktierna i Incendio AB (”Förvärven”) är villkorade av att en extra bolagsstämma den 22 maj 2023 beslutar om två nyemissioner för att finansiera förvärven. Kontantemissionen är garanterad genom teckningsåtaganden från investerare. Bolaget har också erhållit en extern lånefinansiering om 12 MSEK för den löpande verksamheten eller för att finansiera del av förvärven.

Nyemissionerna utgörs av en riktad emission till säljarna av ovan nämnda bolag samt en riktad kontantemission till en grupp investerare, vari ingår även ett mindre antal befintliga aktieägare och styrelseledamöter i Triboron. Kontantemissionen är garanterad genom teckningsåtaganden från investerare och förbindelser att rösta för förvärven har inhämtats från mer än 2/3 av de aktieägare som kommer att delta på den extra bolagsstämman.

Tekat Limited och Elite Oil kommer att konsolideras från och med juni 2023. Bolagen har haft en bra start på 2023 och nedan redovisas nettoomsättning och rörelseresultat för det första kvartalet samt jan-dec 2022 för dessa två bolag:

                             Tekat Ltd        Tekat Ltd              Elite Oil           Elite Oil

(TSEK)                     Q1 2023    Jan-dec 2022              Q1 2023   Jan-dec 2022

Nettoomsättning         7 467              27 317                21 154             71 706

Rörelseresultat               683               3 192                  1 346              3 535

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning