Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2022

Pressmeddelande
19 augusti, 2022

Kvartal 2: 1 april – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 222 (201) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (52) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 943 (-4 247) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2 945 (-4 247) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,12) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 360 (-3 299) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 062 (5 522) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Årsstämma hölls den 30 maj. Samtliga ledamöter i styrelsen omvaldes och så även revisor som är revisionsbolaget Ernst & Young. Styrelsen beviljades i likhet med tidigare år ett mandat genomföra emissioner (se PM 2022-05-30).
 • Emissionsjustering av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2023 genomfördes (se PM 2022-05-27).
 • Nytt bränsletest med Triboron visar väsentligt lägre bränsleförbrukning också för bensinbilar (tidigare endast diesel) (Se PM 2022-04-28).

VD Pär Krossling kommenterar:

Våra intäkter ligger i nivå med motsvarande kvartal under föregående år medan våra kostnader har minskat. Även om vi offentliggjort få nyheter under det gångna kvartalet har vi varit fortsatt aktiva i vår kund­bearbetning. Vi har identifierat nya prospekts som vi påbörjat diskussioner med samtidigt som vi gjort framsteg med tidigare potentiella kunder. Jag hoppas kunna berätta mera om detta inom en snar framtid.

Under andra kvartalet genomförde Triboron ytterligare framgångsrika produkttester i samarbete med brittiska Emissions Analytics. Bilen som testades var en bensinbil i miljöklass Euro 5 och testerna visade en genomsnittlig bränsle- och utsläppsminskning på 4,6 procent.

Pampas sjömack har under sommaren marknadsfört och sålt Triborons produkter till sina kunder. Det handlar ännu inte om några stora volymer, men möjligheten att minska både bränsleförbrukning och miljöskadliga utsläpp är något som tilltalar allt fler båtägare. Sedan förra året kan sjöfolket också tanka sina båtar på Sjömacken i Vaxholm, som säljer bränsle förstärkt med Triboron direkt från sina pumpar.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning