Rapport från Triborons årsstämma 2022

Pressmeddelande
30 maj, 2022

Triboron International AB höll på onsdagen den 30 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Andreas Börjesson.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av resultatet godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade vidare att omvälja Magnus Larsson, Kent Sander, Olle Heigard och Henry Sténson som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Larsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden enligt följande:

Styrelsearvode ska endast utgå till Magnus Larsson med 193 200 SEK.

Årsstämman valde revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Ett konstituerande styrelsemöte hölls i anslutning till årsstämman.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning