Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2022

Pressmeddelande
20 maj, 2022

Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 54 (185) TSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (52) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 224 (-3 628) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,06 (-0,12) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 012 (-4 272) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 820 (9 285) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Ännu ett positivt bränsletest med Triboron genomfördes, denna gång med ett äldre fordon. Testet visade väsentligt lägre dieselförbrukning.
  • Triborons teckningsoptioner av serie 2021/2024:2 uppfyller f.n. inte spridningskraven för notering.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Nytt bränsletest med Triboron visar väsentligt lägre förbrukning också för bensinbilar.

VD Pär Krossling kommenterar:

Som en följd av kvartalets turbulenta utveckling, har våra befintliga och potentiella kunder agerat avvaktande, då fokus primärt vänts mot att hantera den egna affären på kort sikt. Detta syns också i våra försäljningssiffror under kvartalet och vår redovisade omsättning är därmed lägre än motsvarande kvartal under föregående år.

Triboron har under 2021 uppvisat enastående resultat när det gäller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp under verkliga förhållanden för såväl diesel- som bensindrivna fordon.

I ett längre perspektiv är högre bränslepriser positivt för Triboron. Ett ökat kostnadstryck på branscher som transport, jordbruk, flyg, försvar med flera medför, allt annat lika, ett ökat behov av besparingar för att inte förlora i lönsamhet. I tillägg har investerare och politiska makthavare fortsatt starkt fokus på miljö- och klimatmål, inte minst efter FN:s senaste klimatrapport. Jag är därför övertygad om att vi kommer se en ökande efterfrågan på vår teknologi när den rådande osäkerheten på våra marknaden klingar av.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning