Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Pressmeddelande
28 april, 2022

Aktieägarna i Triboron International AB, org. nr. 556939–1484 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 30 maj 2022 kl. 17.00 i Bolagets lokaler med adress Gunnebogatan 34, 163 53 Spånga.

RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 maj 2022;
 • anmäla sin avsikt att deltaga, vilket sker till Jan Norman på e-postadress jan.norman@triboron.com, senast måndagen den 23 maj 2022 kl. 17.00.

Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till ovan angiven e-postadress. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt antal eventuella biträden anges.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig enligt ovan även tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i den av Euroclear Sweden AB framställda bolagsstämmoaktieboken per torsdagen den 19 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på Gunnebogatan 34, 163 53 Spånga, tillsammans med anmälan om deltagande på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.triboron.com se under fliken ”Investerare – Bolagsstyrning – Bolagsstämma”.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två protokolljusterare;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Beslut:
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 9. Val av styrelse och revisor;
 10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner;
 11. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningens förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att advokat Andreas Börjesson, eller vid dennes förfall sådan person som styrelsen föreslår, utses till stämmoordförande.

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 (b))

Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen på 7 697 444 SEK balanseras i ny räkning. 

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 8)

Valberedningen avser presentera ett förslag till styrelsearvode innan eller samband med årsstämman.  

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Valberedningen avser presentera ett förslag till ny styrelse och ordförande innan eller samband med årsstämman.  

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, val av en ny revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen avser presentera ett förslag till val av ny revisor innan eller samband med årsstämman. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 10)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra förvärv och/eller kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag under punkten 10 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns det totalt 51 367 089 aktier per dagen för kallelsens utfärdande, varav 3 257 970 A-aktier med 10 röster vardera och 48 109 119 B-aktier med 1 röst vardera.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana för­hållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 och revisionsberättelse tillsammans med fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Gunnebogatan 34, 163 53 Spånga och på Bolagets hemsida, www.triboron.com, senast tre (3) veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

_________________________
Stockholm i april 2022
Triboron International AB
Styrelsen

Dokument för nedladdning