Triboron publicerar rapport över fjärde kvartalet 2021

Pressmeddelande
17 februari, 2022

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 187 (119) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (-70) TSEK. Justering gjord under fjärde kvartalet 2020 för påverkan av statligt bidrag vid korttidspermittering med -139 TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (679) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 212 (-3 213) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 214 (-3 214) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,09 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 216 (-2 505) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 321 (5 429) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj genomfört en företrädesemission av totalt 17 122 363 BTU. Varje BTU bestod av en aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2021/2024:2. Det totala emissionsbeloppet uppgick till 12 842 KSEK före emissionskostnader på 3 060 KSEK. Teckningskursen var 75 öre vilket motsvarade en rabatt på ca 24%.  Tre teckningsoptioner berättigar till teckning av en B-aktie varför antalet tillkommande aktier från teckningsoptionerna är maximalt 5 707 454. Företrädesemissionen tecknades till 88% av befintliga aktieägare och teckningsrätter och resterande 12% täcktes av garantiåtaganden. Emissionen registrerades av Bolagsverket i januari 2022.
  De medel som tillförs kommer att användas för fortsatt teknisk och affärsmässig utveckling av Triboron. Bolagets bedömning baserad på förväntade intäkter och kostnader är att driften 2022 är säkrad.
 • Ett positivt förhandsbesked har erhållits från patentverket i Australien avseende patentansökan för metoder att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av Triborons teknologi.
 • Styrelsen beslutade att tilldela ledningen och nyckelpersoner i bolaget teckningsoptioner. Tilldelning sker ur existerande program och innebär ingen ytterligare utspädning. I samband med detta har bolaget genomfört ett kostnadsbesparingsprogram. Då optionerna tilldelades efter det att Prospektet för företrädesemissionen offentliggjorts så gavs ett tilläggsprospekt ut.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Emissionen registrerades av Bolagsverket 2022 och den fortsatta driften 2022 bedöms säkrad på basis av förväntade intäkter och kostnader.

VD Pär Krossling kommenterar:

2021 var ytterligare ett utmanande år på våra marknader med coronapandemin i fokus och med säljprocesser som har fortsatt att dra ut på tiden. Trots detta ökade vi försäljningen jämfört med föregående år, mycket tack vare ett ökat antal distributörer i Norden och övriga Europa.

Samhällsdebatten har stort fokus på miljö- och energifrågor och vår teknologi har goda möjligheter att vara en viktig del av de lösningar som efterfrågas. Ta till exempel den svenska reduktionsplikten, som innebär att en allt högre andel biobränsle måste blandas i såväl diesel som bensin. Den har tillsammans med stigande oljepriser gjort drivmedel rekorddyrt. Därmed har det blivit än lönsammare att förstärka bränslet med Triboron, något som också är positivt för miljön. Vi fortsätter också våra diskussioner med både bränsletillverkare och transportföretag och ser fram emot avtal där Triborons teknologi kan användas i större skala.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning