Triboron tilldelar ledningen optioner

Pressmeddelande
1 december, 2021

Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 november 2021 att tilldela ledningen och nyckelpersoner teckningsoptioner. Tilldelningen sker ur existerande, och av årsstämman sedan tidigare beslutade, incitamentsprogram och innebär ingen ytterligare utspädning utöver vad som kommunicerats tidigare. I samband med detta har bolaget genomfört ett kostnadsbesparingsprogram.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som följer av svensk rätt.

Tilldelning sker med 484 520 teckningsoptioner ur serie 2020/2023:1 som emitterades på årsstämman 27 maj 2020. Teckningskursen för de optioner som tilldelats är 4,0160 SEK per aktie och varje option berättigar till teckning av 1,0877 aktier. Tilldelning sker dessutom med 1 020 539 teckningsoptioner ur serie 2020/2023:1 som emitterades på årsstämman 27 maj 2021. Teckningskursen för dessa optioner har fastställts till 1,949 SEK per aktier i enlighet med optionsvillkoren. Mer information om optionsprogrammen finns att hämta på bolagets hemsida www.triboron.com.

Tilldelade optioner berättigar till teckning av högst 1 547 878 B-aktier i Triboron vilket motsvarar en maximal utspädning om 4,3 procent. Då optionerna emitterats vid tidigare tillfällen till dotterbolaget Triboron Incentive AB, som nu överlåter dessa till ledningen, innebär tilldelningen inte ytterligare utspädning jämfört med vad som tidigare kommunicerats vid respektive incitamentsprograms införande. Optionerna förvärvas på marknadsmässiga villkor.

I samband med detta har bolaget genomfört ett besparingsprogram som sänker kostnaderna med cirka 10 procent.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning