Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2021

Pressmeddelande
19 augusti, 2021

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 201 (92) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 52 (103) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (228) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 247 (-3 230) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 247 (-3 231) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 299 (-1 429) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 522 (6 649) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Ett antal åtgärder har vidtagits för att mildra effekterna av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och förordningar.
 • Bolaget har i juni tecknar ett distributörsavtal med Pierce Group, som är en ledande europeisk återförsäljare av delar och tillbehör för motorcross, motorcykel och snöskoteråkare. Pierce kommer via sina sajter att sälja Triborons kompletta sortiment i samtliga länder.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I samarbete med Emissions Analytics (Storbritanniens ledande testinstitut) har produkttester utförts genom sk RDE (Real Driving Emissions). Testerna, som utförts genom att standardbilar körs på vanliga vägar, visar på betydande effekter både vad avser minskad bränsleförbrukning och minskade CO2-utsläpp.

VD Pär Krossling kommenterar:

FN:s klimatpanel, IPCC, presenterade i början av augusti sin sjätte utvärderingsrapport. Man slår nu fast att det är otvetydigt att mänskligt inflytande har värmt atmosfären, haven och marken på jorden. Rapporten utgör en smärtsam påminnelse om hur bråttom det är att vända utvecklingen när det gäller klimatpåverkande utsläpp. Människor börjar nu på allvar oroa sig för vilken värld vi lämnar efter oss till våra barn och barnbarn.

Vi behöver göra allt som står i vår makt för att bromsa den negativa klimatutvecklingen. Triborons teknologi bidrar till att minska skadliga utsläpp här och nu, inte minst när det gäller ökad användning av biobränslen. Detta är mycket viktigt för utfasningen av de fossila bränslen som idag dominerar inom fordonsdrift och elproduktion.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning