Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2021

Pressmeddelande
20 maj, 2021

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 185 (-53) TSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 52 (113) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 628 (-3 937) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 628 (-3 937) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,15) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 272 (-2 921) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 9 285 (5 429) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Under kvartalet har företrädesemissionen slutförts där bolaget tillfördes 12,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Triboron har i februari månad rekryterat Jan Norman som ny CFO.

VD Pär Krossling kommenterar:

Omsättningen under årets första kvartal är främst hänförlig till initiala beställningar från distributörerna IKH och Mekonomen. Vårt distributions- och återförsäljarnätverk i Norden kommer att fortsätta öka framgent, men de större framtida intäkterna förväntar vi oss fortfarande komma från bränsleproducenter och brukare. Test- och säljcykler kan dock vara långa eftersom det tar tid att genomföra och utvärdera tester med potentiella kunder samt optimera för varje bränsletyp.

Ett exempel på det är när det gäller den i oktober offentliggjorda avsiktsförklaringen med en internationell kemiaktör avseende lansering av nytt bränsle. Dessa tester har försenats och försvårats till följd av pandemin och lett till otydliga resultat. Testerna görs nu om med rätt förutsättningar och ger oss chansen att ytterligare optimera bränslet. Givet ett positivt utfall kan vi och vår motpart sedan gå vidare mot ett bindande avtal.

Det är ännu prövande tider för oss alla, men jag tror att vi skönjer ljuset i tunneln. Många länder har hunnit långt med vaccinationerna och mycket tyder på att vi därmed kommer att få se en gradvis återgång till normalitet efter sommaren.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning