Triboron publicerar rapport över fjärde kvartalet 2020

Pressmeddelande
17 februari, 2021

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 119 (2) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till -70 (105) TSEK. Justering gjord under fjärde kvartalet för påverkan av statligt bidrag vid korttidspermittering.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 678 (1) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 213 (-4 216) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 214 (-4 216) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,13 (-0,16) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 505 (-3 390) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 429 (12 432) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Bolaget tecknar en avsiktsförklaring med ett dotterbolag till en internationell aktör inom kemikalie- och bränsleproduktion avseende samarbete för att lansera ett nytt bränsle.
 • Ett samarbete har etablerats med den finska distributören IKH, som lagt en pilotorder på Bolagets 4-takts och 2-taktsprodukter om totalt 60 TSEK.
 • Teckningsperioden i bolagets företrädesemission avslutades 2020-12-29 och det preliminära utfallet visade att emissionen tecknades till 178%.

VD Pär Krossling kommenterar:

2020 var ett händelserikt år för Triboron. Vi har anställde nya medarbetare, startade egen webbförsäljning av våra produkter och slöt avtal med nya kunder och distributörer Samtidigt som coronapandemin drabbade människor och företag samt varit en hämsko för den inhemska och globala tillväxten inom många sektorer har vi utvecklat bolaget vidare.

Det är fortfarande prövande tider med hög smittspridning av coronaviruset världen över, vilket påverkar våra försäljningsutsikter även under 2021. Det är dock glädjande att vi inlett året positivt med ett nytt distributionsavtal med Mekonomen, som kommer att sälja våra produkter i både Sverige och Norge.

Trots alla svårigheter, ser jag Triborons framtid an med tillförsikt. Vi utökar vårt distributionsnät och vi för diskussioner med både bränsletillverkare och transportföretag. Den ökade användningen av biodrivmedel medför ett ökat behov av additivteknologi och det är positivt för oss. Vår teknologi kan bidra till att lösa miljöproblem här och nu.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2021 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning