Triboron gör företrädesemission om cirka 13 MSEK

Pressmeddelande
3 december, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 3 December 2020

Triboron gör företrädesemission om cirka 13 MSEK

Styrelsen för Tribron AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har den 3 december 2020, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2020, beslutat att genomföra en företrädes­emission (”Företrädesemissionen”) som kommer att tillföra Bolaget cirka 12,8 MSEK före emissionskostnader[1]. De likvida medel, netto efter emissionskostnader, som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas för fortsatt teknisk och affärsmässig utveckling av Triboron.

Styrelsen beslutade om en Företrädesemission av Units där varje Unit består av en ny aktie av serie B och en vederlagsfri teckningsoption. Totalt motsvarar detta maximalt 8 553 545 nya B-aktier och 8 553 545 nya teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

I sammandrag gäller följande villkor för Företrädesemissionen:

  • Företrädesrätt: Personer som på Avstämningsdagen för Företrädesemissionen var registrerade som aktieägare har företrädesrätt att teckna Units och kommer för varje befintlig aktie i Triboron erhålla en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit.
  • Teckningskurs: 1,50 SEK per Unit. Varje Unit består av en (1) ny aktie av serie B och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2023:2. Den nya aktien emitteras således till emissions­kurs 1,50 kronor per aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 46 procent i relation till den emissionsjusterade kursen i Triborons B-aktie efter avskiljandet av teckningsrätten, baserat på senaste betalkurs den 2 december 2020 på Nasdaq First North. Courtage utgår ej.
  • Tre (3) nya teckningsoptioner av serie 2020/2023:2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie med en lösenkurs fastställd som 70 procent av den genomsnittliga aktiekursen före lösenperioden. Lösenperioder infaller under juni 2021, juni 2022 samt juni 2023. Teckningsoptionerna kommer att noteras på Nasdaq.
  • Teckningstid: Units kan tecknas från och med 11 december 2020 till och med 29 december 2020.
  • Avstämningsdag: 10 december 2020. Den sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 8 december 2020 och den första dagen för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 9 december 2020.
  • Handel med Uniträtter äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 11 december 2020 till och med den 23 december 2020.
    [1] Från emissionsbeloppet om cirka 12,8 MSEK görs ett estimerat avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen (emissionskostnader). Dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 1,9 MSEK. Efter avdrag för emissionskostnader som betalas kontant beräknas Bolaget således tillföras cirka 10,9 MSEK. Emissionslikviden om cirka 12,8 MSEK är baserat på det totala antalet A- och B-aktier i Triboron vilket uppgår till 25 660 635.
  • Handel med BTU äger rum på Nasdaq First North under perioden från och med den 11 december 2020 till och med att registrering på Bolagsverket sker.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

8 december 2020 Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen
9 december 2020 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
10 december 2020 Avstämningsdag, vilket innebär att personer som på denna dag är registrerade som aktieägare kommer att erhålla Uniträtter som ger rätt att teckna Units
10 december 2020 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
11-23 december 2020 Handel med Uniträtter
Från 11 december 2020 Handel med BTU
11-29 december 2020 Teckningstid
30 december 2020 (omkring) Pressmeddelande med preliminärt utfall
5 januari 2020 (omkring) Pressmeddelande med slutgiltigt utfall

Teckningsförbindelser och emissionsgaranti
En grupp av Triborons största aktieägare, bl a Christian Dahl Services AB, Olle Heigard, Kent Sander, Carl-Henric Svanberg, INO3 AB, Hans Stråberg, Henry Sténson och Pär Krossling, har ingått tecknings­förbindelser med Triboron varigenom de förbundit sig att teckna Units för motsvarande cirka 33 procent av Företrädes­emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av dessa teckningsförbindelser. Därtill har Triboron träffat avtal om emissionsgaranti för resterande del av Företrädesemission som därmed är till 100 procent säkerställd. Emissionsgarantin har lämnats av en grupp investerare som förbundit sig att till samma pris som övriga investerare förvärva icke tecknade Units i Företrädes­emissionen.

Rådgivare
Synch Advokat är legal rådgivare till Triboron i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information om memorandum avseende Företrädesemissionen
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, Uniträtter eller andra värdepapper i Triboron. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Triboron kommer endast att ske genom det memorandum som Triboron avser att upprätta och hålla tillgängligt på bolagets hemsida vilket beräknas ske den 10 december 2020. Momorandumet kommer bland annat att innehålla information om villkoren för emissionen.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO | +46 73 951 07 76 | caroline.cederling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning