Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2020

Pressmeddelande
18 november, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 18 november 2020

Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 165 (294) TSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 110 (77) TSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 239 (1) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 017 (-3 467) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 020 (-3 467) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,14) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 519 (-2 758) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 655 (16 331) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Ett antal olika åtgärder har vidtagits på Bolaget för att mildra den kort- och långsiktiga effekten av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och förordningar.

VD Pär Krossling kommenterar:

Trots coronapandemin kan jag konstatera att vi flyttar fram positionerna bland potentiella kunder. Efter rapportperiodens utgång har Triboron tecknat en avsiktsförklaring med en internationell aktör inom kemikalie- och bränsleproduktion avseende ett potentiellt samarbete för att lansera ett nytt bränsle för både 2- och 4-taktsmotorer för den europeiska marknaden.

Genom höstbudgeten 2020, avser den svenska regeringen att fatta beslut om att förstärka bränslebytet, och skapa bättre långsiktighet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Detta är positivt för additivbranschen i allmänhet och för Triboron i synnerhet, eftersom vår teknologi möjliggör en högre inblandning av förnybart bränsle än många konkurrerande produkter.

Jag är övertygad om att det underliggande behovet av vår teknologi kommer att finnas kvar länge än. Vi fortsätter att arbeta hårt för att nå våra finansiella mål och leverera den avkastning våra aktieägare förväntar sig.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO | +46 73 951 07 76 | caroline.cederling@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella- rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning