Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020

Nyheter
19 augusti, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 19 augusti 2020

Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 92 (237) TSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 104 (104) TSEK.
  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 228 (15) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3 230 (-4 393) TSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 231 (-4 393) TSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,13 (-0,19) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 429 (-6 011) TSEK.
  • Likvida medel uppgick på balansdagen till 6 649 (19 556) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Ett antal olika åtgärder har vidtagits på Bolaget för att mildra den kort- och långsiktiga effekten av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och förordningar.
  • Bolaget har i april sagt upp det tidigare avtalet med F-Link AB och startat webbförsäljning i egen regi av Triborons produkter, samtidigt som diskussioner förs med ett antal större distributörer och återförsäljare både i Norden och övriga Europa för att öka tillgängligheten för Bolagets produkter.

VD Pär Krossling kommenterar:

Våra marknader fortsätter att präglas av den pågående pandemin, men glädjande nog ser vi tecken på lättnader. I Nederländerna, som också haft betydande restriktioner, har vår distributör Future2Green börjat lägga beställningar igen under kvartalet. Dessutom har vi en del intäkter från den webbshop vi startade i april.

Även om den pågående pandemin bromsar vår utveckling för närvarande, kan jag konstatera att Triboron flyttar fram positionerna bland potentiella kunder inom framför allt distributions- och transportsektorn. Antalet kontaktytor ökar, vilket också ökar sannolikheten för fler nya kunder på sikt.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO | +46 73 951 07 76 | caroline.cederling@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella- rapporter/delarsrapporter/

Dokument för nedladdning