Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2020

Pressmeddelande
20 maj, 2020

PRESSMEDDELANDE
Kista den 20 maj 2020

Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till -53 (0) TSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 113 (102) TSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 937 (-5 158) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3 937 (-7 291) TSEK.
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,15 (-0,34) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 921 (-8 236) TSEK.
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 8 919 (14 589) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Triboron har i januari anställt Jens Österberg till den nya tjänsten VP Affärsutveckling och rekryterat Caroline Jonsson Cederling som ny CFO, med tillträde den 1 april
 • Stockholmsmässan ställer om till förnybart bränsle med hjälp av Triboron

Väsentliga händelser efter periodens utgå

 • Ett antal olika åtgärder har vidtagits på Bolaget för att mildra den kort- och långsiktiga effekten av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och förordningar.
 • Bolaget har i april sagt upp det tidigare avtalet med F-Link och startat webbförsäljning i egen regi av Triborons produkter, samtidigt som diskussioner förs med ett antal större distributörer och återförsäljare både i Norden och övriga Europa för att öka tillgängligheten för Bolagets produkter.

VD Pär Krossling kommenterar:
Även om den pågående pandemin och dess effekter på ekonomin sannolikt kommer att påverka även våra försäljningsprocesser under året, är jag övertygad om att det underliggande behovet av våra produkter kommer att finnas kvar länge än. Med vårt fokus på de större bränslebolagen kan vår framgång beskrivas som ”binär” i den meningen att de potentiella försäljningsvolymerna för oss är mycket stora den dag vi får avtal på plats.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 klockan 08:00 CET.

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning