Triboron publicerar bokslutskommuniké för 2019

Pressmeddelande
18 februari, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 18 februari 2020

Triboron publicerar bokslutskommuniké för 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 532 (1 021) TSEK
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 388 (613) TSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (38) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 233 (-12 554) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 367 (-12 845) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,80 (-0,60) SEK
 • Det operativa kassaflödet, som exkluderar engångsavgifter uppgående till 4 334 TSEK hänförligt till noteringen på First North, uppgick till -11 783 (-7 440) TSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 117 (-7 440) TSEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Triboron tecknar samarbetsavtal med Bensinupproret
 • Triboron beviljas patent i Brasilien

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Triboron har i januari anställt Jens Österberg till den nya tjänsten VP Affärsutveckling och rekryterat Caroline Jonsson Cederling som ny CFO, med tillträde den 1 april
 • Stockholmsmässan ställer om till förnybart bränsle med hjälp av Triboron

VD Pär Krossling kommenterar:
Under 2019 börsnoterade vi Triboron och har flyttat fram positionerna på ett flertal områden. Jag ser med tillförsikt fram emot 2020 och är övertygad om att vi kommer ta ytterligare steg på vägen mot våra finansiella mål.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiellarapporter/
delarsrapporter/

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 klockan 08:00 CET.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se
Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning