Triborons erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i B-aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 8 april

Pressmeddelande
29 mars, 2019

PRESSMEDDELANDE
Den 29 mars 2019

Triborons erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i B-aktien väntas inledas på Nasdaq First North den 8 april

”EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG ELLER KANADA, ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. ”

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna B-aktier i Triboron har varit mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga B-aktier[1], tecknades cirka 25 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 7 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 253 MSEK.

Genom Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 30,4 MSEK samt därutöver en övertilldelningsoption om cirka 4,9 MSEK före emissionskostnader.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 28 mars 2019. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 4 001 705 till totalt 25 660 635 aktier.

Teckningsåtaganden
Innan teckningsperioden påbörjades hade Triboron erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare och befintliga ägare motsvarande totalt 25,7 MSEK, vilket motsvarade cirka 74 procent av Erbjudandet. Bland de som på förhand åtagit sig att teckna aktier kan nämnas Arastoupour & Persson Invest AB (Iraj Arastoupour & Leif GW Persson, 4,0 MSEK), TJ Junior AB (2,0 MSEK), Pegroco Invest AB (2,0 MSEK), Christian Dahl Services AB, Kent Sander, Hans Stråberg, Henry Sténson, Carl-Henric Svanberg och Lars Thunell.

Tilldelning
Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i prospektet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 1 april 2019
  • Likviddag är den 3 april 2019
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North är den 8 april 2019

 

1 Med tillgängliga B-aktier avses det totala antalet B-aktier i Erbjudandet med avdrag för de B-aktier som tilldelats teckningsåtagare.

Rådgivare, retail distribution och emissionsinstitut

Finansiell rådgivare är Eminova Partners AB. Avanza Bank AB hanterar retail distribution. Legala rådgivare är Synch Advokat AB. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika Hong Kong eller Kanada, eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis förutsätter att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt, eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess senaste lydelse (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Triboron. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Triboron kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det hänvisas till i detta pressmeddelande. Inga aktier kommer att registreras enligt Securities Act och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat i USA eller tillämplig lag i annat land.

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 klockan 16:00 CET.

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning

pdf, 50,25 KB