Triboron publicerar bokslutskommuniké för 2018

PRESSMEDDELANDE
Den 12 februari 2019

Triboron publicerar bokslutskommuniké för 2018

Fortsatt nykundsbearbetning
Januari – december 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 1 021 (307) TSEK
• Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 613 (1 067) TSEK
• Övriga rörelseintäkter uppgick till 38 (2) TSEK
• Rörelseresultatet uppgick till -12 554 (-8 189) TSEK
• Resultatet efter skatt uppgick till -12 845 (-8 223) TSEK
• Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,60 (-0,50) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 440 (-8 535) TSEK

VD Pär Krossling kommenterar:
Under det senaste kvartalet har vårt fokus legat på fortsatt utveckling och utprovning tillsammans med större kunder. Vi har även ökat takten på produktion och leveranser enligt de större avtal vi kommunicerade i början av året. Vi är också i slutdiskussioner med flera större kunder. Det är mycket spännande och jag ser på dessa med stor optimism.

Vår strategi är att nå marknaden via OEM och partners kombinerat med direktleveranser till vissa strategiskt viktiga kunder. Här vill jag lyfta fram transportföretaget Carrier, som i dag har cirka 140 lastbilar. Efter att i egna fälttester ha uppnått en bränslebesparing på cirka 10 procent med Triborons teknologi, har de bestämt sig för att implementera denna som standard i sin fordonsflotta. Vi räknar med att fler kommer att följa Carriers exempel.

Arbetet med att notera Triboron International AB på Nasdaq First North pågår för fullt. Projektet är tålamodskrävande, men i gengäld tydliggör vi våra budskap och stärker våra interna processer.

Jag spenderar en hel del av min tid på att träffa såväl potentiella kunder som investerare, och dessa möten bekräftar att vi ligger rätt i tiden. Intresset för vår teknologi och för Triboron som bolag är mycket stort. Det ger mig stor tillförsikt inför framtiden och jag är övertygad om att vi inom några år kommer att vara en aktör att räkna med på den globala bränslemarknaden.

Denna information är sådan information som Börsbolaget AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 klockan 08:00.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB
+46 (0)8 684 211 00
info@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD
+46 (0)8 643 10 00
par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning