Nyemission i Triboron International AB (publ)

Triboron utvecklar och marknadsför sin teknologi som tillsatser för alla sorters fossila och biobränslen, för användning i alla typer av motorer. Produkterna minskar den mekaniska friktionen vid drift, vilket betyder att mindre bränsle går åt och därmed minskar också utsläppen av CO2. Den globala marknaden för tillsatser i bränslen uppgår årligen till över 500 miljarder kronor och efterfrågan ökar med cirka 8 % per år. Triborons produkter har i verifierade laboratorietester och efter mer än 10 miljoner timmar i fält visat sig åstadkomma bränslebesparingar med 3-5 % och nästa steg är en bred internationell lansering. En sådan lansering kräver emellertid ytterligare kapital, vilket är motivet för nyemissionens genomförande.

Teckningstid 19 januari – 5 februari 2018

Allmänheten inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, härmed till teckning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i fullständigt Informationsmemorandum som finns för nedladdning nedan.

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 september 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor.

Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida snarast efter dess genomförande och de nya aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske.

Triboron har som mål att inom en femårsperiod ha uppnått en årlig omsättning som överstiger 500 MSEK med en stabil och uthållig lönsamhet om cirka 15-20 % per år efter skatt och därefter med en årlig tillväxt om cirka 20 %. Målet är också att notera Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018. Den långsiktiga målsättningen är dock en notering på någon av Stockholmsbörsens huvudlistor.

Frågor som berör nyemissionen besvaras av Triborons emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB på: 08-684 05 800 eller av Bolaget på: 08-643 10 00.

Emissionsbroschyr finns för nedladdning här

Informationsmemorandum finns för nedladdning här

Anmälningssedel finns för nedladdning här

Vill du veta mer?

Pär Krossling

COO Commercial Operation

par.krossling@triboron.com

Thomas Lindskog

President & CEO

thomas.lindskog@triboron.com

 

Erbjudandet i sammandrag

Aktie:
B-aktier i Triboron International AB (publ).
Teckningskurs:
8 kronor per aktie.
Teckningspost, antal aktier:
1 000 st. därefter jämna 200-tal.
Totalt utestående aktier före nyemissionen:
19 585 130 st.
Antal nyemitterade aktier:
3 000 000 st. B-aktier.
Emissionsbelopp vid fullteckning:
24 000 000 SEK.
Värdering, innan emissionen:
156 681 040 SEK
Teckningstid:
19 januari – 5 februari 2018
Betalning:
Efter besked om tilldelning
ISIN-Kod:
AK-B: SE0010600429.