Triboron International utser ny verkställande direktör

Styrelsen för Triboron International AB har beslutat att utse Pär Krossling 51 till ny VD. Pär, som i dag är bolagets vice VD och operativa chef, har under drygt ett år vid företaget tydligt visat att han med sin erfarenhet och affärsfokus är rätt person att leda Triboron i den kommersiella expansion man nu går in i.

Pär har med sig en gedigen erfarenhet från kvalificerad teknisk försäljning inom energisektorn.

Thomas Lindskog, nuvarande VD och CTO, övergår till rollen som arbetande Vice Styrelseordförande. Thomas behåller även rollen som CTO medan rekryteringen av ny CTO pågår.

Triboron International AB är inne i en tillväxtfas efter en intensiv forskning och utveckling av bolagets unika teknologi för effektivisering av bränslen. Treiboron följer sin plan att under 2018 notera sig på Nasdaq First North.

Styrelsen ser fram mot den fokuserade tillväxtfas som Triboron nu går in i med Pär i ledningen.

Förändringarna trädde ikraft 2018-09-01.

Styrelsen Triboron International AB

Kent Sander
Ordförande

Kallelse till årsstämma i Triboron International AB

Aktieägarna i Triboron International AB, org. nr. 556939-1484 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 kl. 17.00 på IVA Konferenscenter med adress Grev Turegatan 16 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 juni 2018. Anmälan om deltagande i årsstämman sker till Nina Kronberg på mejl nina.kronberg@triboron.com senast fredagen den 8 juni 2018 kl. 17.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 8 juni 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

 

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning;
 4. Val av en eller två protokolljusterare;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Beslut
 8. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning,
 9. b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;
 12. Val av styrelse och revisor;
 13. Beslut om valberedning;
 14. Beslut om inrättande av incitamentsprogram;
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner;
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 17. Stämmans avslutande.

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 (b))

Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorarvoden (punkt 8)

Det föreslås att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 9)

Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Kent Sander, Olle Heigard, Thomas Lindskog och Henry Sténson till ordinarie ledamöter.

Föreslås att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor i Bolaget.

Beslut om valberedning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att förfarandet för tillsättande av valberedning inför kommande årsstämmor ska gå till enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst fyra ledamöter, vilka ska utses av de tre röstmässigt största ägarna eller ägargrupperna samt styrelsens ordförande om denne inte är en av ledamöterna utsedd av större ägare. De tre till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av Bolagets, av Euroclear tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear, och som önskar att vara representerad i valberedningen, ska anmäla detta till styrelsens ordförande senast den 1 september samt kunna styrka ägarförhållandet. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största ägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de (i) ägargrupperats i Euroclear-systemet eller (ii) offentliggjort och till Bolaget skriftligen meddelat att de träffat skriftlig överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om Bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av augusti månad sammankalla de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget till valberedningen. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot, dock behöver inte fler än tio aktieägare tillfrågas om valberedningen består av minst två ledamöter utsedda av större ägare. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Namnen på ledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem samt hur valberedningen kan kontaktas, ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med valberedningens fullgörande av uppdraget.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma och, i förekommande fall, extra bolagsstämma, framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden inklusive utskottsarvoden, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på årsstämma, val av revisorer och revisorsarvoden samt i förekommande fall förslag om ändring av denna instruktion om hur valberedningen ska utses. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Om förändringen sker senare än två månader före årsstämman kan valberedningen istället besluta att adjungera en ledamot utsedd av den nya större ägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera 1 083 000 teckningsoptioner vilket vid utnyttjade motsvarar en utspädning om ca 5 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget per idag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Teckningsberättigade för teckning av teckningsoptioner ska vara ett av Bolaget helägt dotterbolag, med rätt och skyldighet att, i enlighet med Bolagets styrelses instruktioner och dessa villkor, överlåta sådana teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna aktier i Bolaget tidigast tre (3) år från dagen för emissionen. Teckningspriset per aktie ska uppgå till 120 procent av värdet av Bolagets aktie vid dagen för implementering av incitamentsprogrammet.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som alla aktieägares intresse, att kunna erbjuda vissa nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare och nyckelpersoner kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom Bolaget, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget.

Överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas bedömda marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). De teckningsoptioner som överlåts till ledande befattningshavare och nyckelpersoner till marknadspris bedöms inte innebära några skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för Bolaget eller dess dotterbolag. Alternativt, om så kan ske utan skattekostnader, sociala avgifter eller lönekostnader för Bolaget eller dotterbolaget, kan teckningsoptioner även användas inom ramen för ett så kallat personaloptionsprogram.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket fordrar för giltighet att förslaget under denna punkt 11 biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier av serie A och/eller serie B och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av fordran. Nyemission av aktier enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som ryms inom bolagsordningens gränser, taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas enligt teckningsoptioner och/eller konvertibler som i förekommande fall avses ges ut med stöd av detta bemyndigande.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra dels kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Styrelsen, eller den styrelsen i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens förslag under punkten 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra §8 i bolagsordningen på så sätt att aktieägare måste anmäla sig till bolagstämma för att ha rätt att delta.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.triboron.com, senast tre veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständigt förslag till beslut under punkt 11 och punkt 13 kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på Stenhuggarvägen 4 V, 132 38 Saltsjö-Boo och på Bolagets hemsida, senast 2 veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

_________________________

 

Stockholm i maj 2018

Triboron International AB

Styrelsen

 

PDF för nedladdning:

Triboron Kallelse till årsstämma 2018

Triboron – Board proposal on incentive scheme incl. terms and conditions (Execution version)

 

Uppsala Vatten tar täten, Triboron i tanken sänkte förbrukningen med 7%

Sveriges kommuner har med Triborons teknologi ett ypperligt tillfälle att minska sina CO2 avtryck och ta nästa steg i miljöarbetet. I samarbete med vår svenska B2B försäljningskanal Greenproo arbetar vi nu vidare med att hitta kommuner som dels vill tillsätta Triboron direkt i sina fordon, men även de kommuner där vi kan gå direkt in i deras bränsledepåer. De senaste laboratorietesterna som utförts av bla. Ångströms laboratoriet i Uppsala, påvisar en markant minskning i wear and scar på flytande bränslen, friktionsförbättringar, och ser vi på RME och dieselbränslen bränslen så eliminerar vi problemen med bakterietillväxt.


Ljubomir Milic på Uppsala Vatten om de tester som gett upp till 9% minskad förbrukning.

Vi har under en lång tid investerat i vår teknologi med oberoende tester, verifieringar mm. och det stora kommersiella genombrottet kom när Future Fuels i Holland för några månader bestämde sig för att skapa marknadens bästa HVO med ”Triboron inside”.
I och med den milstolpen har arbetet blivit enklare, fler och fler bränsleföretag har hört av sig till oss för att få ytterligare information, säger Christian Franzetti, Sales Executive på Triboron International.
Triboron har som målsättning att bli en standard komponent i samtliga flytande bränslen, och ett steg på vägen dit är givetvis att få konsumenterna att använda teknologin fullt ut, oavsett om det är RME, HVO, Bensin, E85 eller Diesel.

Nyemissionen i Triboron avslutad och nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att genomföra en nyemission om maximalt 3 000 000 aktier av serie B, motsvarande en emissionslikvid om högst 24 000 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för fortsatt expansion men samtidigt även bredda ägandet i Bolaget inför planerad listning på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.  

Bolaget tillfördes genom emissionen cirka 600 nya aktieägare och drygt 16 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 70 %.  

 

VD Thomas Lindskog i en kommentar

Genom emissionen har vi säkerställt kapital för fortsatt expansion samtidigt som vi breddat ägandet i Bolaget inför höstens planerade listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Nu ligger fokus på att utveckla våra samarbeten med t.ex. Future Fuels som betyder att Triborons teknologi integreras i deras bränslen. Avtalet löper under tio år och betyder fullt utbyggt cirka 40-50 MSEK i årlig omsättning för oss. Sedan har vi distributionssätten av Future Fuels bränslen i Norden där vi är nära att träffa avtal med en passande partner för distribution. Vi har även avtalet med Future2green som jobbar med tvåtaktsbränslen. Även här har vi träffat ett tioårigt avtal. Vi går en spännande framtid tillmötes som vi också ser an med tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Lindskog, VD Triboron International AB (publ) Tel; 08-643 10 00, E-post: thomas.lindskog@triboron.com

 

Kort om Triboron

Triboron International AB (publ) ”Triboron” har under tio års tid utvecklat en unik bränsleteknologi för alla typer av förbränningsmotorer. Utvecklingen har gått från att ursprungligen vara en innovativ produkt tänkt för speciella applikationer inom racing till att vara en verifierad patenterad teknologi för en industriell massmarknad. Bolagets styrelse, ledning och ägare utgörs av industriellt erfarna personer med mycket god erfarenhet av storskaliga industriella projekt. Bolagets produkter har i verifierade laboratorieförsök och mer än 10 miljoner driftstimmar i fält, visat sig åstadkomma bränslebesparingar på mellan 3-5 % och Bolaget avser nu att inleda en bred internationell lansering. Fossila bränslen, biobränslen och tillsatsteknologier utgör världens största marknad och den årliga konsumtionen bara i Sverige är ca 10 miljoner m3. För mer information: www.triboron.com

Triboron tecknad distributionsavtal med Future2Green BV

Det gröna teknologiföretaget Triboron International har tecknat ett tioårigt distributionsavtal med Future2Green angående rättigheterna att marknadsföra och sälja Triborons produkt för tvåtaktsmotorer, som både sparar bränsle och minskar utsläppen av koldioxid. Avtalet har ett beräknat värde på 50-100 miljoner kronor.

Det paneuropeiska distributionsavtalet täcker in Tyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Österrike och Schweiz. Future2Green kommer att leverera Triborons Two Stroke Formula till återförsäljare, professionella användare och konsumenter.

 Samarbetet med Future2Green är en utmärkt plattform för att göra vår tvåtaktsprodukts unika fördelar tillgänglig för europeiska användare av fordon och maskiner med tvåtaktsmotorer. Detta är en marknad som kommer att förbli stark i en överskådlig framtid, framför allt på den professionella sidan, säger Pär Krossling, COO Commercial Operations vid Triboron.

–  Med Triborons produkter i sortimentet ger vi tvåtaktsanvändare möjligheten att minska sitt miljöavtryck och möta strängare lagkrav på motorerna utan att kompromissa med prestandan, säger Future2Greens vd Chris Snijder, CEO.

Triborons Two-Stroke Formula, som ersätter oljeinblandningen i tvåtaktsmotorer, interagerar med metallytorna inne i motorn och bildar ett lager av tribofilm som minimerar friktionen, optimerar prestandan och skyddar mekaniska delar från slitage.

Utöver en betydande minskning av bränsleförbrukningen och CO2 utsläppen på minst 10 procent ger användningen av Triboron även en 25-procentlig utsläppsminskning av de skadliga ämnena kolmonoxid (CO) och kolväten (HC).

Avtalet med Future2Green är nästa nyhet efter det samarbete med den den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels som nyligen presenterades av Triboron. Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas. Avtalet ger även Triboron rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

 

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränsl 

About Future2Green

Future2Green är ett nytt holländskt företag, grundat av ägaren till en stor nätbaserad tvåtaktsexpert. Future2Green anser att Triborons redan tillgängliga teknologi kan ge direkta miljöfördelar i tvåtaktsmotorer utan behov av några tekniska modifieringar. Motorerna kommer att få en bättre, renare och mer effektiv gång. Triboron Two Stroke Formula är den nya standarden för tvåtaktsmotorer. www.future2green.eu

Triboron blir svensk distributör för Future Fuels

Det gröna teknologiföretaget Triboron Internationals banbrytande samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels inkluderar rätten att importera och distribuera Future Fuels produkter i Sverige och Norge.

Importrättigheterna, med en beräknad initial volym av 20 miljoner liter per år, är en del av det tioårsavtal som innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas.

Triboron kommer även att importera produkter från Future Fuels som innehåller Triborons teknologi och marknadsföra dessa lokalt i Sverige och Norge.

– Att sälja Europas bästa fossilfria bränslen i Skandinavien är ett perfekt sätt att lyfta fram vår effektivitetshöjande teknologis unika kvaliteter. Vår strategi är att sälja nyckelfärdiga lösningar till transportföretag och industrier som vill minimera sitt miljöavtryck, säger Pär Krossling, COO Commercial Operations vid Triboron.

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Genom att samarbeta med Triboron International AB får vi en kraftfull plattform för en framgångsrik försäljning av våra produkter i Skandinavien, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi.

Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons överlägsna bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.

– Eftersom vår teknik har samma exceptionella smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog , VD i Triboron.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV

Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen.

Triboron tecknar banbrytande avtal med Future Fuels

Det gröna teknologiföretaget Triboron International får sitt industriella genombrott genom ett samarbetsavtal med den europeiska biobränsledistributören och producenten Future Fuels. Det tioåriga försäljningsavtalet har ett beräknat värde på 40-50 miljoner kronor om året.

Avtalet innebär att Future Fuels kommer att importera Triborons teknologi, integrera den i sina biobränslen och marknadsföra produkterna till sin växande internationella kundbas.

– Vi är mycket nöjda med att Future Fuels har valt Triboron för att förbättra miljöegenskaperna i sina högklassiga biobränslen. Det banbrytande avtalet är resultatet av vår omfattande forskning och systematiska verifiering av Triborons teknologi, säger Thomas Lindskog, vd vid Triboron International.

– Future Fuels strategi är att ta fram världens bästa biobränslen, både när det gäller rena och blandade alternativ. Med Triborons teknologi i vår produktportfölj tar vi ytterligare ett steg före våra konkurrenter. På samma gång ger vi kunderna mervärde i form av lägre bränsleförbrukning och avgasutsläpp samt minskat underhållsbehov på motorerna, säger Future Fuels vd Germ Wiersma.

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad teknologi för att minska mekanisk friktion. Använt i bränslen, oljor och fetter ger Triboron betydande fördelar, både när det gäller mekanik, miljö och ekonomi.

Utöver en minskning av bränsleförbrukning och avgasutsläpp bidrar Triborons överlägsna bakteriekontroll till att bibehålla bränslets kvalitet. Teknologin skyddar dessutom mekaniska komponenter från slitage, rengör injektorer och motverkar rost.

– Eftersom vår teknik har samma exceptionella smörjning- och skyddseffekter även när den blandas med biobränslen är den perfekt för Future Fuels produkter, säger Thomas Lindskog.

Om Triboron International AB

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Genom att reducera friktion, öka effektiviteten och spara pengar tillför Triborons patenterade teknologi och process värde i industriella applikationer utan de negativa egenskaperna hos tidigare borbaserade produkter. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Future Fuels Wholesale BV

Future Fuels Wholesale vill sprida kunskap och erfarenhet när det gäller att leverera och använda högkvalitativa rena och blandade biobränslen från förnybara källor. För att göra detta samarbetar företaget med utvalda partners. Målet är att skapa ett internationellt logistiknätverk för framtidens bränslen.

Nyemission i Triboron – den svenska teknologin för snabb minskning av koldioxidutsläppen

Triboron International AB, vars patenterade teknologi kan minska bränsleförbrukningen i alla fordon med 3-5 procent, tar nu nästa steg i sin spännande utveckling genom att bredda ägandet via en publik nyemission.

Vår patenterade teknologi är förmodligen den snabbaste och mest kostnadseffektiva vägen till att minska klimatutsläppen från en förbränningsmotor. Den kan spela en huvudroll i jakten på att nå framtidens miljökrav och hjälpa alla fordonsägare att spara både bränsle och pengar, säger Triborons vd Thomas Lindskog.

Triboron International AB är ett grönt teknologiföretag, grundat och styrt av ledande svenska industrialister och uppbackat av forskningsexpertis i världsklass. Nyemissionen på 24 miljoner kronor är ett första steg mot den planerade noteringen av Triborons aktier på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018.

Målet är att vi inom fem år ska ha en årlig omsättning på över 500 Mkr och en tillväxt om cirka 20 procent per år, säger Tomas Lindskog.

Efter omfattande forskning i samarbete med bland annat Chalmers och Ångströmlaboratoriet i Uppsala, har Triborons teknologi utvecklats till en vätska med extremt goda smörjegenskaper i alla typer av motorer.

Inblandad i bränslet minskar Triborons teknologi den mekaniska friktionen. Utöver lägre förbrukning minskar den även slitaget på mekaniska delar, håller injektorer rena och skyddar mot korrosion.

En generell minskning av bränsleförbrukningen med 3-5 procent motsvarar utsläpp från från mellan 195 000 och 325 000 bilar. I ett globalt perspektiv är potentialen mångdubbelt större, säger Thomas Lindskog. Han tillägger:

Elbilar har för små volymer för att effektivt minska de globala utsläppen av koldioxid i ett kort perspektiv. Att hitta teknologier som ger snabbt resultat i den dominerande flottan av förbränningsmotorer är ett viktigt steg för att nå framtidens nationella och internationella miljökrav. Det är här vi kommer in i bilden.

Den ekonomiska potentialen är stor för kommersiella transportföretag med pressade kostnader. Triboron samarbetar t ex med Carrier.

Carrier har i egna fälttester med vår produkt uppnått en bränslebesparing på cirka 10 procent. Nu har man produkten som standard i alla sina lätta lastbilar. Mycket talar för att de inför det i hela sin flotta, säger Thomas Lindskog.

Future Fuels i Nederländerna har beslutat sig för att integrera teknologin i sina biobränslen. Ett stort steg i vår strategi att integrera vår teknologi direkt hos bränslebolagen.

Alla bolag strävar efter att reducera sin bränsleförbrukning och visa att de bidrar till att minska växthusgasutsläppen. Detta kommer också att driva efterfrågan på fossilfria bränslen, vilket gör Triborons teknologi ännu mer eftertraktad, säger han.

Fakta om nyemissionen:

Aktie: B-aktier i Triboron International AB (publ)
Emissionsbelopp: 24 MSEK
Teckningskurs: 8 kronor per aktie
Sista teckningsdag: 5 februari 2018

Läs mer!

New Ångström research supports Triboron’s extensive laboratory and field tests

New research performed by Elin Larsson, Petra Olander and Prof. Staffan Jacobson at the Ångström laboratory has focused on simplified lab experiments to understand fuel consumption reduction in field tests with boron as a lubricating fuel additive. The new laboratory tests, which were presented in March 2017, support the positive findings in field tests with boron lubricants, such as the Triboron technology. They also demonstrate the potential of boric acid as a fuel additive. All tests with boric acid resulted in friction reductions, at least during parts of the tests. For a specific test method, friction reductions up to 50 per cent were found.

World-class competence sharpens Triboron’s competitive edge

Triboron International is reinforcing its team with world-class competence. The company has recruited three new key members to the team that will enable a large-scale use of the groundbreaking Triboron technology.

Pär Krossling joins Triboron as COO Commercial Operations.

As the previous CEO of GTE Gas Turbine Efficiency, Mr Krossling took the company from a promising energy efficiency solution provider to the leader in its sector. His genuine sales experience in the energy sector combined with an outstanding international network makes Pär Krossling a key resource in Triboron’s commercial development.

Triboron is also reinforcing its technology team by appointing Knut Skaardalsmo, Director of Skaardalsmo Fuel Consulting AS, as Senior Technical Advisor.

Knut Skaardalsmo is one of the leading experts in Scandinavia within the fuel and engine technology disciplines. He holds a Masters degree in Mechanical engineering and has clocked up 25 years of experience at Volvo Cars and Statoil.

“We are very happy to have Knut on board. His unique expertise will be a valuable asset in our aim to promote a large-scale use of our groundbreaking green technology,” says Thomas Lindskog, chief executive of Triboron International.

The company has appointed Cyrus Djahedi, Tech.Lic MsBc, as new Research and Development Engineer at the company’s head office.

Mr Djahedi is a science graduate and engineer with strong skills in biotechnology, chemistry and materials science. After graduating from Linkoping University in 2010, his track records include positions at Stockholm & Lindkoping University and the Royal Institute of Technology KTH & Wallenberg Wood Science Center in Stockholm.