Bolagsstyrelse

Triboron är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige som styrs av bolagsstämman, styrelsen, den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i Bolaget. Bolaget efterlever tillämpliga regler och lagar för bolagsstyrning i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och antagna styrelseinstruktioner inklusive arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör. När Bolaget är noterat kommer bolagsstyrningen även att följa Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Då Bolaget ansöker om upptagande till handel på Nasdaq First North som är en oreglerad marknadsplats finns det inget krav att följa svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Bolaget har av denna anledning valt att, i vart fall inledningsvis inte tillämpa Koden.